Včasih uporabniki kar
sami prispevamo k delitvi podatkov, tudi z nepazljivo uporabo mobilnih naprav. V
zvezi s tem je septembra na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru uspešno
zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Grožnje informacijski varnosti pri
rabi mobilnih naprav Blaž Markelj. Doktorska disertacija prvič sistematično
prikazuje razvoj mobilnih naprav, njihovo rabo, grožnje ter možne zaščite pred
njimi. Poleg omenjenega teoretičnega dela disertacija vsebuje še dvostopenjsko
raziskavo, ki je zajela 34 slovenskih organizacij in ugotavljala celovit pogled
na rabo mobilnih naprav. Pri tem so ključna vprašanja, ali se njihovi
uporabniki zavedajo groženj mobilnim napravam, ali uporabljajo varnostne
rešitve, s kakšnim namenom uporabljajo mobilne naprave ter kaj jim to pomeni
(npr: konkurenčno prednost v poslovnem svetu). V prvem delu raziskave je na
spletni vprašalnik v celoti odgovorilo več kot 300 uporabnikov mobilnih naprav.
V drugem delu raziskave pa so na vprašanja odgovarjali posamezniki, ki so v teh
organizacijah zadolženi za varnost. Rezultati so pokazali, da je izobraževanje
uporabnikov mobilnih naprav v organizacijah slabo opredeljeno, kar velja tudi
za pravilnike in standarde, ki bi določali rabo mobilnih naprav. Rezultati
raziskave tako potrjujejo, da so mobilne naprave in pripadajoča programska
oprema pogosto uporabljene tako za poslovne kot zasebne namene. V poslovnem
svetu mobilne naprave pomenijo konkurenčno prednost, saj omogočajo stalen
dostop do informacij, zelo pomembnih za hitro in učinkovito sprejemanje
odločitev. Hkrati rezultati raziskave pokažejo, da se uporabniki mobilnih
naprav in organizacije, ki uporabnikom omogočajo rabo mobilnih naprav tudi za
poslovne namene, zavedajo groženj, vendar ne uporabljajo primernih zaščit (tako
tehničnih kot organizacijskih).

Številna teoretična
spoznanja, združena z analizo rezultatov raziskave, nakazujejo potrebo po
razvoju modela, ki bo organizacijam v pomoč pri uvajanju mobilnih naprav v
njihov poslovni proces, in to ob upoštevanju smernic informacijske varnosti pri
rabi mobilnih naprav, ki ga disertacija tudi predstavi.

DOSTOPNOST