Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, 112. do 119. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16, 79/17) ter Obvestila o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021 in okvirnem številu mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa št. 6316-18/2020-58 z dne 7. 4. 2021 objavlja

 JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATA/KANDIDATKO ZA MLADEGA RAZISKOVALCA/MLADO RAZISKOVALKO ZA RAZISKOVALNO PODROČJE KRIMINOLOGIJA IN SOCIALNO DELO

 1. NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je izbor kandidatke za mlado raziskovalko na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju: kandidatka), ki bo začela z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi v Ljubljani v letu 2021.

Izrazi kandidatka, mlada raziskovalka in mentor se v tekstu uporabljajo nevtralno za moško in žensko obliko.

 1. MENTOR IN PODROČJE RAZISKOVANJA

Mentor mlade raziskovalke bo prof. dr. Aleš Završnik, področje raziskovanja pa kriminologija in tehnologija.

 1. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

 Kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne (ekonomija, sociologija, politične vede, vzgoja in izobraževanje, psihologija, pravo, narodno vprašanje, kriminologija in socialno delo) ali humanistične smeri (antropologija, etnologija, filozofija, geografija, kulturologija), doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) pred 11. 6. 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali
 • ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje družboslovne (ekonomija, sociologija, politične vede, vzgoja in izobraževanje, psihologija, pravo, narodno vprašanje, kriminologija in socialno delo) ali humanistične smeri (antropologija, etnologija, filozofija, geografija, kulturologija), sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. 6. 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali
 • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. 6. 2004, ali
 • ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini,

in

 • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je kandidatka brez finančne podpore že opravila eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

Če je kandidatka izkoristila dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidatke.

Na razpis se lahko prijavi tudi kandidatka, ki še ni zaključila študijskega programa druge stopnje ustrezne smeri in ima ob prijavi na razpis opravljenih najmanj 80 % vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve in druge stopnje ustrezne smeri. Kandidatka mora v primeru izbora za mlado raziskovalko študijski program druge stopnje dokončati in najpozneje do vključno 14. 9. 2021 pridobiti potrdilo o zaključku študija druge stopnje in potrdilo o opravljenih vseh študijskih obveznostih s povprečno oceno na študijskih programih prve in druge stopnje najmanj 8,00.

V primeru, da je oziroma bo kandidatka zaključila izobrazbo v tujini, mora do vključno 14. 9. 2021 pridobiti  sklep o priznanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ne financira kandidatk, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristile, kandidatk, ki so prek agencije že bile financirane v programu mladih raziskovalcev, in kandidatk, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.

 1. MERILA ZA OCENJEVANJE

Merila za ocenjevanje kandidatk so:

 • povprečna ocena vseh izpitov in vaj;
 • zaključen magisterij,
 • vpis v študijski program tretje stopnje;
 • prejete nagrade oziroma priznanja;
 • objavljeni članki;
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu;
 • ocena razgovora s kandidatko.
 1. OBDOBJE FINANCIRANJA

Financiranje usposabljanja mlade raziskovalke traja do pridobitve doktorata znanosti, največ pa štiri leta. Usposabljaje mlade raziskovalke se bo predvidoma začelo 1. 10. 2021.

​​Doba financiranja se skrajša za eno leto, če je mlada raziskovalka ob podpisu pogodbe vpisana v drugi letnik študijskega programa tretje stopnje, in za dve leti, če je vpisana v tretji letnik študijskega programa tretje stopnje.

 1. DELOVNO RAZMERJE

Z izbrano kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom za določen čas do zaključka usposabljanja mlade raziskovalke.

 1. VSEBINA PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora vsebovati:

 • prijavni obrazec,
 • dokazilo o izobrazbi,
 • potrdilo o povprečni študijski oceni na obeh stopnjah študija,
 • življenjepis,
 • motivacijsko pismo (kaj in zakaj želi kandidatka raziskovati na področju kriminologije, dolžina naj ne presega ene A4 strani).

Prijava na javni razpis lahko vsebuje tudi naslednje priloge, ki se upoštevajo v izbirnem postopku:

 • potrdilo o vpisu na doktorski študijski program, če je kandidatka že vpisana v študijskem letu 2020/2021;
 • dokazilo o opravljenem magisteriju znanosti, če ima kandidatka zaključen magisterij znanosti;
 • dokazilo o prejeti univerzitetni Prešernovi nagradi ali Prešernovi nagradi članice Univerze v Ljubljani oziroma dokazilo o enakovredni drugi nagradi;
 • znanstveni ali strokovni članek, katerih avtorica ali soavtorica je kandidatka;
 • kandidatkin opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu.

Prijavo kandidatke s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Javni razpis za kandidatke za mlade raziskovalke v letu 2021«. Za pravočasno prispele prijave na javni razpis štejejo pošiljke, ki so priporočeno oddane na pošto do vključno 7. 6. 2021.

 1. IZBIRNI POSTOPEK

Nepopolne in prepozne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Za nepopolno šteje prijava, ki ne vsebuje vseh zahtevanih dokumentov in dokazil ter prijava, ki sicer vsebuje vsa dokazila, vendar iz njih ni mogoče razbrati, ali kandidatka izpolnjuje razpisne pogoje.

Ožji izbor kandidatk, ki bodo posredovale popolno in pravočasno prijavo na javni razpis bo povabljen na osebni razgovor. Razgovori bodo potekali v dveh krogih, predvidoma pa bodo izvedeni med 7. in 18. 6. 2021.

Neizbrane kandidatke bodo o tem obveščene najkasneje 8 dni po zaključenem izboru kandidatke za mlado raziskovalko.

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana obdeluje osebne podatke z namenom izvedbe javnega razpisa za izbor kandidatke za mlado raziskovalko v letu 2021, pravno podlago za obdelavo predstavlja 6(1)(b) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Inštitut bo s tem namenom obdeloval naslednje podatke kandidatk: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalni naslov, naslov za vročanje pošte, telefonska številka, naslov elektronske pošte, dosežena predhodna izobrazba v RS ali v tujini, vpis na doktorski študij in druga dokazila, ki jih kandidat posreduje z namenom dokazovanja izpolnjevanja razpisnih pogojev (zdravniška potrdila, potrdila o

koriščenju starševskega dopusta) in/ali z namenom, da se dokazila upoštevajo pri ocenjevanju kandidatove prijave (dokazila o nagradah, dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu pri znanstvenih člankih in opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu).

Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi z izbrano kandidatko bo Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani zahtevane osebne podatke posredoval Agenciji za raziskovalno dejavnost RS, ki bo preverila ustreznost kandidatke.

Osebne podatke neizbranih kandidatk bomo hranili 2 leti od dneva odločitve o izbiri, osebne podatke izbrane kandidatke pa v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih.

Kandidatke lahko kadarkoli uveljavljajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, pravico do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Če menijo, da njihovih pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožijo Informacijskemu pooblaščencu RS.

Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko kontaktirajo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (Pika Šarf, pika.sarf@pf.uni-lj.si).

 1. DODATNE INFORMACIJE

Izbrana kandidatka se mora posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 na izbrani fakulteti podiplomskega študija. Izbrana kandidatka, ki se ne bo vpisala v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bo mogla skleniti pogodbe o usposabljanju za mlado raziskovalko z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS.

Kandidatke bodo o terminu osebnega razgovora in (ne)izboru obveščene preko elektronske pošte, zato naj bodo na navedenem elektronskem naslovu dosegljive ves čas izbirnega postopka.

Informacije o javnem razpisu lahko kandidatke dobijo pri Špeli Velikonja (01/4203-242 ali inst.crim@pf.uni-lj.si).

Ljubljana, 24. 5. 2021

Direktor
prof. dr. Aleš Završnik

DOSTOPNOST