Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, na podlagi 106. ter 112. in 113. člena pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16 in 79/17) ter Obvestila direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2018 in okvirnem številu mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa (številka 6316-3/2018-255 z dne 18. 4. 2018)

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATA/KO ZA MLADEGA RAZISKOVALCA ALI MLADO RAZISKOVALKO ZA RAZISKOVALNO PODROČJE »KRIMINOLOGIJA IN SOCIALNO DELO«

(1) Kandidat/ka za mladega raziskovalca ali mlado raziskovalko (v nadaljevanju MR) mora po 113. členu Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16 in 79/17) (v nadaljevanju Pravilnik) izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo pravne ali družboslovne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali
 • ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje pravne ali družboslovne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali
 • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali
 • ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini,

in

 • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je MR brez finančne podpore že opravil/a eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

(2) Če se kandidat/ka za MR ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidat/ka opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

(3) Če je kandidat/ka za MR izkoristil/a dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata/ke.

(4) Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ne financira kandidatov/tk za MR, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili/e, kandidatov/tk, ki so prek agencije že bili financirani/e v programu mladih raziskovalcev, in kandidatov/tk, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.

(5) Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS financira usposabljanje MR do doktorata znanosti, in sicer največ 4 leta, če so vpisani v študijski program tretje stopnje.

(6) Merila za ocenjevanje kandidatov/tk za MR v skladu s 114. členom Pravilnika so:

– povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj;

– že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;

– vpis v študijski program tretje stopnje;

– prejete nagrade oziroma priznanja;

– objavljeni članki;

– sodelovanje pri raziskovalnem delu;

– ocena razgovora s kandidatom.

(7) Izbrani/a kandidat/ka za MR se mora posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2018/2019 na izbrani fakulteti podiplomskega študija, ki je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani. Izbrani/a kandidat/ka, ki se ne bo vpisal/a v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bo mogel/la skleniti pogodbe o usposabljanju MR z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS.

(8) Usposabljanje MR se bo predvidoma začelo 1. 10. 2018 oz. z datumom, ki ga bo določila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS s pogodbo o usposabljanju MR.

(9) Z izbranim/ kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom za določen čas do konca usposabljanja do doktorata, v skladu z roki, določenimi v pogodbi o usposabljanju MR.

(10) Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave na priloženem predpisanem obrazcu in priložijo:

 • dokazilo o izobrazbi,
 • potrdilo o povprečni študijski oceni vseh izpitov in vaj (brez diplome),
 • potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje,
 • kratek življenjepis z navedbo prejetih nagrad oz. priznanj,
 • bibliografijo objavljenih člankov in opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu
 • motivacijsko pismo (kaj in zakaj želi kandidat/ka raziskovati, področja)
 • druge dokumente, ki kažejo na njihovo kvalificiranost za raziskovalno delo (priporočilna pisma ipd.).

Kandidat za mladega raziskovalca mora za prijavo uporabiti obrazec: “MR JAVNI RAZPIS 2018.doc (klikni za prenos dokumenta)

Kandidati/ke naj prijavo in dokazila pošljejo do vključno 1. junija 2018 s priporočeno pošto na naslov (kot pravočasno oddane se štejejo prijave oddane na pošti z datumom 1.6.2018): Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 LJUBLJANA, z obveznim pripisom na sprednji strani ovojnice: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA MR V LETU 2018« ter na zadnji strani ovojnice navedejo svoj polni naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov.

Nepravočasne vloge bodo zavržene, vloge z nepravilno označeno ovojnico pa bodo vrnjene pošiljatelju.

Izbrani/e kandidati/ke bodo po zaključenem roku za prijavo na javni razpis povabljeni/e na osebni razgovor.

Vsi/e prijavljeni/e kandidati/ke bodo o izboru obveščeni/e najpozneje v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.

Informacije o javnem razpisu lahko kandidati/ke dobijo pri Barbari Bizilj, telefon 01/4203-242 ali preko elektronske pošte na naslovu inst.crim@pf.uni-lj.si. Vprašanja o vsebini in področjih raziskovanja naj naslovijo neposredno na predvideno mentorico na naslov mojca.plesnicar@pf.uni-lj.si.

Ljubljana, 11.5.2018.

Direktor

redni  prof. dr. Matjaž Jager

DOSTOPNOST