»Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, na podlagi 106. ter 112. in 113. člena pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16) ter Obvestila direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017 in okvirnem številu mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa (številka 6316-1/2017-274 z dne 24.4.2017) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA ZA RAZISKOVALNO PODROČJE »KRIMINOLOGIJA IN SOCIALNO DELO« – MENTOR IZR. PROF.  DR.  ALEŠ ZAVRŠNIK

(Izrazi kandidat, mladi raziskovalec, prijavitelj se uporabljajo nevtralno za moške in ženske)

(1) Kandidat za mladega raziskovalca mora po 113. členu pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16) izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo pravne ali družboslovne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali

– ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje pravne ali družboslovne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali

– ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali

– ima  glede  na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in

– starost do v ključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

(2) Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje  v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje  ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

(4) Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili, kandidatov, ki so prek agencije že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in kandidatov, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.

(5) Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer največ 4 leta, če so vpisali študijski program tretje stopnje.

(6) Izbrani kandidat za mladega raziskovalca se mora posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2017/2018 na izbrani fakulteti podiplomskega študija, ki

je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani. Izbrani kandidat, ki se ne bo vpisal v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bo mogel skleniti pogodbe o usposabljanju mladega raziskovalca z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS.

(7) Usposabljanje mladega raziskovalca se bo predvidoma začelo 1.10.2017 oz. z datumom, ki ga bo določila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS s pogodbo o usposabljanju mladega raziskovalca.

(8) Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom za določen čas do konca usposabljanja do doktorata, v skladu z roki, določenimi v pogodbi o usposabljanju mladega raziskovalca.

(9) Kandidati naj pošljejo pisne prijave na priloženem predpisanem obrazcu in priložijo dokazilo o izobrazbi, potrdilo o povprečni študijski oceni vseh izpitov in vaj (brez diplome), potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje, kratek življenjepis z navedbo prejetih nagrad oz. priznanj, bibliografijo objavljenih člankov in opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu v roku 10 dni po objavi tega razpisa s priporočeno pošto na naslov: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 LJUBLJANA, z obveznim pripisom na sprednji strani ovojnice: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2017« ter na zadnji strani ovojnice navedejo svoj polni naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov. Nepravočasne vloge bodo zavržene, vloge z nepravilno označeno ovojnico pa bodo vrnjene pošiljatelju. Obvestila o javnem razpisu lahko kandidati dobijo pri Barbari Bizilj, telefon 01/4203-242 ali inst.crim@pf.uni-lj.si

Kandidat za mladega raziskovalca mora za prijavo uporabiti obrazec, ki je dostopen v javnem razpisu na spletnem naslovu: docpdf.

Izbrani kandidati bodo po zaključenem roku za prijavo na javni razpis povabljeni na osebni razgovor.

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni najpozneje v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani«

Ljubljana, 7.6.2017

Direktor

redni  prof. dr. Matjaž Jager

DOSTOPNOST