Programska skupina

Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe

Vodja: prof. dr. Renata Salecl

Raziskovalni projekt se nanaša na preučitev novosti v slovenski (post)tranzicijski družbi (v primerjavi z drugimi relevantnimi postmodernimi socialnimi formacijami), ki doslej v tukajšnjem prostoru še niso bile deležne ustrezne znanstvene pozornosti, in sicer tako v zvezi s spremembami v obsegu, strukturi in dinamiki »kriminalitete« kakor na ravni delovanja formalne in neformalne družbene (in seveda tudi razredne) kontrole (pomislimo na razvejenost korupcije, »beloovratniško kriminaliteto« oziroma nasploh na škodljive pridobitne dejavnosti akterjev, ki so izobraženi, inteligentni, vplivni, premožni in deležni otipljive podpore neformalnih socialnih omrežij). Po drugi strani pa je pozornost usmerjena tudi na iskanje podobnosti in razlik med de iure inkriminiranimi in de facto kriminaliziranimi vedenjskimi vzorci ter drugimi, navidezno normalnimi (morda celo naravnimi) ali »družbeno sprejemljivimi« dejavnostmi, zlasti v sferi kopičenja bogastva, pridobivanja dohodka in uporabe fizične prisile.

Raziskovalna skupina se – za razliko od velike večine pristopov v krogu evro-atlantske mainstream akademske kriminologije – ne omejuje zgolj na preučevanje uradno opredeljene in obravnavane »kriminalitete«, ampak se ukvarja tudi s študijem strukturnega nasilja, ki je neprimerno resnejše (nevarnejše in škodljivejše) od celote človeških dejanj, ki jim je mogoče nalepiti etiketo »kaznivosti« (ali celo »zločinskosti«). Širina pristopa, ki odlikuje to raziskovalno skupino, se kaže tudi pri preučevanju družbenega nadzorstva. Ta kompleksen (in zgodovinsko vsekakor precej spremenljiv) pojav – »temeljno dejstvo in temeljni problem sleherne družbe« (Robert Park) – se ne preučuje zgolj z vidika njegove (ne)uspešnosti pri preprečevanju ali zatiranju kriminalnih, odklonskih in drugih »družbeno nezaželenih« ravnanj, ampak tudi v perspektivi (lokalne in globalne) reprodukcije kapitalističnega sistema (ter z njim povezanega strukturnega ali institucionalnega nasilja). V okviru tekočega projekta pa je posebna pozornost namenjena tudi vplivu najsodobnejših informacijskih tehnologij in dognanj na področju nevrobioloških znanosti na dojemanje, vrednotenje, preprečevanje in sankcioniranje kriminalnih pojavov v ožjem pomenu. Za konec: raziskovalni napori programske skupine so usmerjeni v preučevanje sodobne tematike, ki običajno nekako izpade iz drugih znanstvenih (zlasti družboslovnih) disciplin, za nameček pa se neredko izmakne tudi iz fokusa zahodne akademske kriminologije.

Več o programu in programski skupini najdete tukaj.

DOSTOPNOST