Krimigracije med človekovimi pravicami in nadzorom

O projektu

Projekt naslavlja vprašanje krimigracij – gre za spajanje dveh konceptualno in praktično vse bolj prepletenih področjih pravnega in družbenega urejanja: kazenskega in migracijskega. Temeljni cilj projekta je poglobiti razumevanje procesov kriminalizacije in širjenja kaznovalne države pred vstopom migrantov v območje Evropske unije.

 

Temeljni raziskovalni projekt Krimigracije med človekovimi pravicami in nadzorom J5-7121 je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Inštitut za kriminologijo je partner pri izvajanju projekta. (link na https://www.mirovni-institut.si/projekti/krimigracije-med-clovekovimi-pravicami-in-nadzorom/)

Financer: ARRS

Nosilec projekta: Mirovni inštitut

Trajanje: 2016 – 2018

 

Vsebina projekta

Problem kriminalizacije migracij se kaže v krepitvi institucij za nadzor meja (npr. mejnih policij in Frontexa, ki upravlja v velikimi IT sistemi nadzora), policizaciji, militarizaciji in eksternalizaciji mejnega nadzora, omejevanju gibanja “nedokumentiranih” migrantov v centrih za pridržanje, pomanjkanju alternativ omejevanju gibanja, protiteroristični zakonodaji, kaznovanju za neregularen prestop meja in nesorazmerni zastopanosti migrantov v zaporih. Migracijsko pravo tako prevzema vse več kaznovalnih značilnosti kazenskega, ne prevzema pa njegovih postopkovnih garancij.

 

Projekt problem naslavlja z različnih zornih kotov. Na eni strani gre za teoretsko konceptualizacijo krimigracij prek analize njihovega vpliva na načelo enakosti in analize vpliva velikih nadzornih IT sistemov in njihovega kaznovalnega učinka na temeljne pravice migrantov. Ob opisanem uokvirjenju teme bo projekt odpira analizo krimigracij na treh geografskih področjih (Zahodni Balkan, Bližnji Vzhod in Slovenija) in na vsebinskem podpodročju migrantov v kazenskih sistemih.

 

Cilji projekta so:

  • poglobiti razumevanje procesov kriminalizacije in širjenja kaznovalne države pred vstopom migrantov v EU, ob vstopu v EU in po vstopu v EU;
  • izboljšati razumevanje upravljanja meja, eksternalizacije mejnega nadzora in vloge Frontexa;
  • preučiti stanje krimigracij z vidika teorij enakosti, rasizma in ksenofobije;
  • okrepiti vpogled v ozadja migracijskih politik in kriminalizacije prek nadaljevanja misli G. W. F. Hegla, Hannah Arendt in Giorgia Agambena (doktrina “pravice imeti pravice”);
  • artikulirati prednosti, pomanjkljivosti in nadaljnje izzive za pravno ureditev EU na področju tehtanja med temeljnimi pravicami in potrebo po nadzoru;
  • oblikovati nove teoretične koncepte na področju krimigracij;
  • prek objavljanja raziskovalnih rezultatov v Sloveniji približati vprašanje razmerja med nadzorom in temeljnimi pravicami slovenski znanstveni sferi in prek objavljanja raziskovalnih rezultatov v mednarodnih revijah prispevati k akademski razpravi na ravni EU in mednarodni ravni ter s tem promovirati slovenske raziskovalne dosežke v svetu.

 

 

Pomen za razvoj znanosti

Projekt predstavlja osnovo za razvoj novega pravnega področja – krimigracij v kontekstu politik EU, ki v Sloveniji še ni razvito. S posebnimi pristopi (teoretskimi in geografskimi) pa bo projekt pomembno prispeval k razvoju področja krimigracij v mednarodnem prostoru, kjer se tema intenzivno razvija. Izvirnost projekta (še zlasti za slovenski raziskovalni prostor) je tudi v tem, da bo navedene teme povezal z vprašanjem enakosti, človekovih pravic in rasizma.

Pomemben prispevek projekta bo v zapolnjevanju vrzeli v znanstvenem raziskovanju področja krimigracij, s čimer bo nadgradil dosedanje raziskave in ponudil novo in dodatno razumevanje tematike. Projekt bo spodbudil tudi nadaljnji razvoj misli G. W. F. Hegla, Hannah Arendt in Giogia Agambena. Negoval bo interdisciplinarni pristop k pravni tematiki krimigracij v prepletanju s filozofskimi, politološkimi in sociološkimi vidiki. Raziskovalni rezultati bodo izvirni, saj bodo prek intervjujev temeljili na zbiranju novih raziskovalnih podatkov. Posebna prispevka za znanost bosta glede na pomanjkanje raziskav predstavljali analizi o Bližnjem Vzhodu in Zahodnem Balkanu.

 

Pomen za razvoj Slovenije

Projekt naslavlja enega najbolj relevantnih in perečih problemov tega trenutka, “migracijsko krizo”, in kaznovalni način, na katerega se države z njo spoprijemajo. V tem trenutku na ravni EU poteka intenzivna razprava držav članic EU o ukrepih za naslovitev problema v naslednjih mesecih in letih, rezultati projekta pa bodo k temu neposredno prispevali. Projekt bo odločevalcem in oblikovalcem politik zagotovil informacije in znanje za pripravo migracijskih politik. Migracije, informacijska tehnologija za nadzor in elementi ksenofobije so pojavi, ki so dnevno v ospredju v medijih in na politični agendi EU ter posameznih držav. Ker je regulacija na navedenih področjih tako intenzivna in prepletena in ker je razvoj informacijskih tehnologij tako hiter, je ključno, da se politike na tem področju razvijajo skladno s standardi, uveljavljenimi na ravni EU (Listina temeljnih pravic), Sveta Evrope, Združenih narodov, ne nazadnje pa tudi z ustavnimi standardi držav članic EU. Glede na odmevnost in pogostost pojavljanja tematike v medijih in v javnem diskurzu bo projekt pomembno prispeval k povečanju razumevanja o migracijah, vzrokih zanje in odzivov oblasti, mednarodnih/medvladnih organizacij in nedržavnih akterjev nanje.

 

Člani raziskovalnega projekta na IK

  • Aleš Završnik
  • Mojca Plesničar
  • Vasja Badalič

 

Rezultati projekta

Objave

 ZAVRŠNIK, Aleš. The european digital fortress and large biometric EU IT systems : border criminology, technology, and human rights. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 49, str. 51-67, doi: 10.3986/dd.v0i49.7253. [COBISS.SI-ID 2120526]

ZAVRŠNIK, Aleš, ZRIMŠEK, Vanja. Sovražni govor po slovenski kaznovalni zakonodaji in sodni praksi : neustaven položaj. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2017, letn. 45, št. 268, str. 59-73. [COBISS.SI-ID 1986126]

ZAVRŠNIK, Aleš. Zakaj obsodb sovražnega govora v Sloveniji ni? : od okov implementacije do rigidnosti razlage. V: SPLICHAL, Slavko (ur.). Zagovor javnosti : med svobodo izražanja in sovražnim govorom, (Razprave, 33). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2017, str. 101-114. [COBISS.SI-ID 1972814].

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, KUKAVICA, Jaka. Punishing the alien : the sentencing of foreign offenders in Slovenia. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 49, str. 27-50, graf. prikazi, doi: 10.3986/dd.v0i49.7252. [COBISS.SI-ID 2120270]

BADALIČ, Vasja. Rejected Syrians : violations of the principle of ʺnon-refoulementʺ in Turkey, Jordan and Lebanon. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 49, str. 87-104. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.v0i49.7255. [COBISS.SI-ID 2120782]

BADALIČ, Vasja. Tunisiaʹs role in the EU external migration policy : crimmigration law, illegal practices and their impact on human rights. Journal of international migration and integration. February 2019, vol. 20, iss. 1, str. 85-100. ISSN 1488-3473. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12134-018-0596-7#citeas, DOI: 10.1007/s12134-018-0596-7. [COBISS.SI-ID 2121806]

 

Vabljena predavanja

Je prazno, daš ven

 

Konference, okrogle mize in drugi dogodki

ZAVRŠNIK, Aleš (diskutant), OMEJEC, Tomislav (diskutant), RAJGELJ, Barbara (diskutant), JEZOVŠEK, Branko (diskutant), FIŠER, Darja (diskutant), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (avtor, diskutant). Sovražni govor na spletu : ignorirati, spremljati ali ukrepati? : posvet, Atrij ZRC, Ljubljana, 15. junij 2017. [COBISS.SI-ID 1983822].

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Punishing the aliens: sentencing foreign homicide offenders in Slovenia : prispevek na konferenci Social harm in a digitalized global world: technologies of power and normalizen practices of contemporary society, European group for the study of deviance and social control conference, 22-24 Avgust 2018, Ljubljana

ZAVRŠNIK, Aleš, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Large EU-IT systems in the areas of borders, visa and asylum: implications for human rights in Slovenia. V: KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (ur.). “Understanding causes and consequences of criminalization of migration” : international conference, 17-18 May 2018, City Hotel, Ljubljana, Slovenia : conference program,. Ljubljana: The Peace Institute. 2018, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 2052174]

BADALIČ, Vasja. Tunisia and the EU external migration policy : crimmigration law, illegal practices and their impact ob the rights of migrants. V: KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (ur.). “Understanding causes and consequences of criminalization of migration” : international conference, 17-18 May 2018, City Hotel, Ljubljana, Slovenia : conference program,. Ljubljana: The Peace Institute, 2018. Str. 19. [COBISS.SI-ID 2052430]

ZAVRŠNIK, Aleš. ˝Automated Justice˝ : implications for human rights : prispevek na konferenci Social harm in a digitalized global world: technologies of power and normalizen practices of contemporary society, European group for the study of deviance and social control conference, 22-24 Avgust 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2064206]

 

Intervjuji in nastopi

BADALIČ, Vasja. Končna postaja: množično grobišče na smetišču. Delo, ISSN 0350-7521, 19. avg. 2017, leto 59, št. 192, fotogr. http://www.delo.si/sobotna/koncna-postaja-mnozicno-grobisce-na-smetiscu.html. [COBISS.SI-ID 1986382]

ŽAGAR, Jošt (avtor, oseba, ki intervjuva), BADALIČ, Vasja (intervjuvanec). Eksternalizacija meja EU v Severni Afriki : intervju z Vasjo Badaličem. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2018. https://radiostudent.si/politika/apr-intervju/intervju-z-vasjo-badali%C4%8Dem-eksternalizacija-meja-eu-v-severni-afriki. [COBISS.SI-ID 2103374]

KUKAVICA, Jaka, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Freedom of movement and detention : Elektronski vir. Border Criminologies : Bloghttps://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2016/11/freedom-movement. [COBISS.SI-ID 1971022]

 KUKAVICA, Jaka, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. The humanitarian corridor : Elektronski vir. Border Criminologies : Bloghttps://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2016/11/humanitarian. [COBISS.SI-ID 1970766]

KUKAVICA, Jaka, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Unaccompanied children and other vulnerable persons : Elektronski vir. Border Criminologies : Bloghttps://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2016/11/unaccompanied. [COBISS.SI-ID 1971278]

Skills

Posted on

10. 5. 2021

DOSTOPNOST