Preučevanje družbenega vzdušja v zavodih za prestajanje kazni zapora: metodologija, postopki in praksa

O PROJEKTU

Spremljanje družbenega vzdušja v zavodih za prestajanje kazni zapora v Sloveniji ima dolgo tradicijo in sega v 80. leta prejšnjega stoletja, ko se je začelo periodično izvajati po vseh zavodih za prestajanje kazni zapora v Sloveniji. Rezultati longitudinalnega merjenja dajejo vpogled v stanje in v trende v razvoju in spreminjanju zavodov in njihovega delovanja. Po dolgoletni tradiciji rednega periodičnega izvajanja merjenja klime v slovenskih zaporih se je v zadnjih letih tovrstno postopanje razrahljalo, kar pomeni izgubo možnosti za longitudinalno primerjavo in oceno delovanja aktualnega sistema. Metodološki pristop v preteklih slovenskih merjenjih družbenega vzdušja je bil razvit v času začetka izvajanja merjenja s prilagoditvijo takrat mednarodno uveljavljenih vprašalnikov in analiz. Uporaba enakega metodološkega okvirja pomeni možnost longitudinalne primerljivosti in zanesljivosti, a obenem pušča ob strani razvoj, ki se je v vmesnih desetletjih zgodil na področju novih metod merjenja zaporske klime v svetu, in je pogosto neprimeren za uporabo v sodobni družbi. To terja posodobitev sistema, ob vzpostavljanju ravnovesja med spremembami, ki jih terjajo sodobni pristopi k raziskovanju na eni strani, in ohranjanju temeljnih elementov longitudinalne primerljivosti znotraj slovenske ureditve na drugi strani. Temeljni cilj projekta je posodobiti metodologijo in izvesti raziskavo o družbenem vzdušju v slovenskih zaporih, pri čemer se bo izvajal skozi več delov: Analiza in posodobitev metodološkega okvirja za preučevanje družbenega vzdušja z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod. Izdelava priporočil in protokola za longitudinalno spremljanje družbenega vzdušja v zavodih za prestajanje kazni zapora. Izvedba merjenja družbenega vzdušja v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem zavodu. Raziskovalni projekt, razdeljen v tri vsebinske sklope, bo bistveno prispeval k sistematičnemu pristopu k zaznavanju družbenega vzdušja v zavodih za prestajanje zaporne kazni in v prevzgojnem domu, prav tako pa bo nudil ažurne informacije glede ostalih razmer znotraj zavodov. Omogočil bo pomemben premik naprej v merjenju družbenega vzdušja in olajšal primerljivost z mednarodnimi raziskavami.

Številka projekta: V5-2341

Obdobje: 1.10.2023 – 30.9.2025

Sestava projektne skupine: SICRIS

Raziskovalni projekt financirata

  • Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (url: http://www.aris-rs.si/sl/index.asp)

  • Ministrstvo za pravosodje (url: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/)

 

FAZE PROJEKTA

Projekt je razdeljen na pet delovnih sklopov:

DS 1: Upravljanje projekta

DS 2: Analiza in posodobitev metodološkega okvirja za preučevanje družbenega vzdušja

DS 3: Izdelava priporočil in protokola za longitudinalno spremljanje družbenega vzdušja v zavodih

DS 4: Izvedba merjenja družbenega vzdušja v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem zavodu

DS 5: Diseminacija

 

 

Člani raziskovalnega projekta

 

Mojca Plesničar

Eva Bertok       

Darja Tadič      

Jasmina Arnež  

Matjaž Ambrož

Alina Bezlaj

Lora Briški

Manja Skočir

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST