Slovenska ureditev in praksa pogojnega odpusta

O PROJEKTU

Pogojni odpust predstavlja enega od pomembnih institutov kazenskega in kazenskega izvršilnega prava. Slovenska ureditev pogojnega odpusta je praktično že desetletja nespremenjena, pri čemer jo pestijo težave tako na normativnem kot izvedben področju. Projekt je namenjen preučitvi obeh vidikov delovanja instituta in iskanju možnosti za izboljšanje.

Trajanje: junij 2021 – december 2021

Financer: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

 

VSEBINA PROJEKTA

Cilj projekta je kritično ovrednotiti slovensko normativno ureditev pogojnega odpusta in njegovo izvajanje v praksi. V ta namen smo projekt razdelili v štiri vsebinske sklope. Prvi je namenjen pregledu splošnih konceptov v ozadju instituta, njegovemu namenu in vlogi v sodobni družbi. V drugem sklopu bomo ugotavljali, kakšna je zakonska in podzakonska ureditev pogojnega odpusta v Sloveniji, predvsem pa iskali njene morebitne prednosti in slabosti v luči ugotovitev iz prvega sklopa. Tretji, najobširnejši del pa je namenjen ugotavljanju, kakšna je v praksi vloga pogojnega odpusta ter kako poteka odločanje o pogojnem odpustu. Vprašanja bomo naslovili z empiričnim preučevanjem, ki bo zajelo različne metodološke pristope: podrobna analiza obstoječih statistik, ki jih različni deležniki že beležijo in možnosti za njihovo povezovanje; anketa o pogledih in stališčih zavodskih in probacijskih uslužbencev do pogojnega odpusta in trenutne prakse v Sloveniji; polstrukturiranimi intervjuji s člani komisije za odpuste o postopku, kriterijih in temeljnih izzivih odločanja komisije. V zaključnem delu raziskave bomo na podlagi spoznanj prejšnjih delovnih sklopov (primerjalnega vidika, ustreznosti zakonodajnega okvira in ustreznosti prakse) ugotavljali, kako slovenska ureditev pogojnega odpusta ustreza namenu in sodobnim pravnim standardom ter izpostavili področja, ki terjajo prilagoditve in izboljšave.

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST