Strogo, a pravično? Kaznovanje v Sloveniji od osamosvojitve dalje

O projektu

Projekt je namenjen preučevanju in razumevanju sprememb na področju kaznovanja v Sloveniji od osamosvojitve dalje ter spremljanju kaznovalnih trendov v tem obdobju. Ti bodo umeščeni v primerjalni kontekst, pri čemer projekt prinaša nove vpoglede v procese in dejavnike, ki usmerjajo kaznovalno politiko v dve različni skrajnosti – bolj zmerno in bolj punitivno.

Podoktorski raziskovalni projekt Strogo, a pravično? Kaznovanje v Sloveniji od osamosvojitve dalje Z5-7184 je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Financer: ARRS

Trajanje: 1.1.2016 – 31.12.2017

 

Vsebina projekta

Raziskava izhaja iz ugotovitev o strmi rasti zaprtih oseb v slovenskih zaporih, čeprav je država še vedno “prizanesljiva” v smislu indeksa zaprtih oseb. Kar slovenski sistem izrazito  loči od ostalih (tranzicijskih) držav, je bistveno drugačno izhodišče v socialističnem obdobju, katerega priča je še vedno razmeroma nizko število zapornikov. Čeprav je prejšnji sistem seveda bil totalitaren v številnih negativnih razsežnostih tega pojava, pa se zdi, da (razen izjem, npr. političnih deliktov) je kazenski sistem deloval precej izolirano od te glavne totalitarne drže in bil v velikem delu prepuščen oblikovanju in vodenju strokovnjakov s tega področja – kriminologom, penologom, kazenskim pravnikom. Projekt bo poskušal oceniti, koliko te drugačnosti je ostalo v današnjem sistemu in, če res tako malo, kot se zdi, kaj se je zgodilo, da se je pogled na kaznovanje tako temeljito spremenil.

Raziskava bo odgovorila na več vprašanj, ki predhodno še niso bila raziskana: npr. dejanske kazni za kazniva dejanja umora in uboja v zadnjih 30 letih; analiza uvedbe pogajanj o krivdi kot novost v sistemu v letu 2012; opazovanje dinamike sodnih senatov sestavljenih iz sodnikov porotnikov in profesionalnega sodnika odločanju o kazni itd. Ta na videz oddaljena vprašanja so v resnici tesno povezana z glavno idejo projekta – to je – odkriti razloge za spremembo kaznovalne politike od osamosvojitve države do danes.

 

Pomen za razvoj znanosti

V vidika razvoja znanosti gre ključni doprinos projekta v smeri zapolnjevanja vrzeli v skupnem vedenju o kaznovalni politiki po različnih sistemih po svetu. Slovenski sistem predstavlja posebnost tako med državami bivšega socialističnega bloka, kot tudi med sodobnimi evropskimi državami. Z objavami v domači in tuji periodiki bomo na t. i. »slovensko izjemnost« (Dünkel) opozorili, ga pojasnili in približali bralcem. Raziskovalni projekt ima pomen za več znanstvenih področij: – Kriminologija in socialno delo: krepitev vloge na področju odločanja o sankcijah (sentencing), kaznovalne in kriminalitetne politike – Kazensko materialno in procesno pravo: dolgoročne posledice spreminjanja zakonodaje, delovanje posameznih mehanizmov zunaj zastavljenih okvirjev – Penologija: spreminjanje odnosa do kaznovanja in načinov kaznovanja, uvajanje novih sankcij – Filozofija prava: namen kaznovanja, ustvarjanje pravnih pravil – Sociologija (kaznovanja): upoštevanje javnega mnenja, vloga medijev pri oblikovanju kaznovalne politike – Posredni pomen za varnostne vede, politologijo. Poznavanje delovanja in razlogov za nivo kaznovanja, kakršno obstaja v Sloveniji, omogoča nove primerjalne kriminološke in kazenskopravne študije ter nova spoznanja, delno vezana specifično na slovensko okolje, delno pa spoznanja univerzalne narave. Raziskovalni projekt bo v tem pogledu še posebej vplival na evropsko kriminološko in pravno raziskovanje. Rezultate smo in še bomo predstavljali mednarodni javnosti preko konferenc in znanstvenih objav. Preko projekta smo že vzpostavili mednarodne akademske stike, ki bodo rezultirali tudi v skupnih mednarodnih objavah. Zasnova empirične analize primerov bo z delitvijo vprašalnika omogočila replikacijo v drugih sistemih, kar bo še povečalo možnost za primerjavo med sistemi. Že med izvajanjem raziskave je bilo veliko prenosa spoznanj v pedagoški proces na vseh stopnjah (do in podiplomskih) na univerzah doma, kjer poučuje raziskovalka, in v tujini, kjer poučujejo njeni sodelavci, ki so seznanjeni z njenimi ugotovitvami.

 

Pomen za razvoj Slovenije

Poglobljeno razumevanje trenda in razlogov za spremembe v kaznovanju od osamosvojitve dalje bodo omogočile izboljšano delovanje kazenskega pravosodja in ustvarjanje primernejše kaznovalne zakonodaje in prakse na ravni izvršilne in zakonodajne veje oblasti. S seznanjanjem strokovnjakov na področju kaznovanja z izsledki raziskave, predvsem s skritimi razlogi, ki spodbujajo spremembe v kaznovanju, odločevalcem v konkretnih primerih omogočamo bolj realen vpogled v njihovo delo, podkrepljen z njihovimi izkušnjami in prakso ter zato bolj verodostojen. Skozi njihovo izobraževanje prek strokovnih člankov in srečanj smo in še bomo dosegli njihovo bolj ozaveščeno in izboljšano odločanje v konkretnih primerih. Razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na kaznovalno politiko bo omogočilo bolj natančno in bolj premišljeno oblikovanje kaznovalne politike tudi na ravni sodišč v prihodnje. Zlasti je pri tem pomembno tudi javnost osvestiti o nekaterih zmotnih predstavah glede porasta kriminalitete in strahu pred kriminaliteto ter učinkov, ki jih je mogoče s kaznovanjem sploh doseči. Z vidika ustvarjanja kaznovalne in kriminalitetne politike v prihodnje je temeljnega pomena tudi možnost kvalitetnega vsebinskega primerjanja slovenskega sistema s tujimi sistemi, ki doslej ni bila prisotna. S plasiranjem na evropski in mednarodni zemljevid bo slovenskim odločevalcem ponujena slika nacionalnega sistema v mednarodnem kontekstu, obenem pa bo evropskim odločevalcem ponujen nov uvid v morebitne ustrezne posamične dobre prakse, ki bi jim bilo potrebno slediti, ali slabe prakse, ki se jim je potrebno izogniti. Izvirni podatki in analize, pridobljeni skozi raziskavo, bodo omogočili nadaljnje premisleke in ukrepanje na področju kazenskega prava, penologije, socialnega dela, komunikologije in sorodnih ved, ki bodo potencialno prinesli nove družbene spremembe. Projekt je bil zasnovan tako, da skozi prenos znanstvenih spoznanj na nivo profesionalne in laične javnosti, kar najbolj vpliva na spremembe v oblikovanju kaznovalne politike na vseh nivojih  (zakonodajnem, sodnem, penitenciarnem, postpenalnem) v smeri bolj vzdržne, strpne in humane družbene ureditve tudi v situacijah nekonformnega vedenja. To smo dosegli tudi skozi prenos spoznanj na študente v različnih študijskih programih (predvsem pravo, socialno delo, varnostne vede), ki bodo v prihodnje soustvarjali kaznovalno politiko. Povsem praktično je mogoče vpliv projekta prikazati na dveh primerih, do katerih je že prišlo v času izvajanja projekta: 1) novela KZ-1E, ki je znova vpeljala v kazenski zakonik definicijo namena kaznovanja (predlagatelj je sledil pripombam avtorice projekta v fazi strokovnega usklajevanja predloga); in 2) sprememba načrtov v zvezi z gradnjo zapora (po strokovni razpravi v organizaciji IK).

 

Člani raziskovalnega projekta

  • Mojca Plesničar, podoktorska raziskovalka

 

Rezultati projekta

Objave

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Postopek odločanja o sankcijah. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2017, letn. 68, št. 3, str. 258-268. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 2008654], [JCRSNIPWoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠUGMAN STUBBS, Katja. Subjectivity, algorithms and the courtroom. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Big data, crime and social control. London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. Str. 154-175. Routledge frontiers of criminal justice, 50. ISBN 978-1-138-22745-3. [COBISS.SI-ID 1996366]

FILIPČIČ, Katja, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Slovenia. V: DECKER, Scott H. (ur.), MARTEACHE SOLANS, Nerea (ur.). International handbook of juvenile justice. 2nd ed. Cham: Springer, cop. 2017. Str. 395-419, tabele. ISBN 978-3-319-45088-9, ISBN 978-3-319-45090-2. [COBISS.SI-ID 1962574]

MEŠKO, Gorazd, HACIN, Rok, ŽIBERNA, Petra, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Izvajanje dela v korist skupnosti – kvalitativna študija v ljubljanski regiji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2016, letn. 67, št. 3, str. 234-247, tabele. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 3217386], [JCRSNIPWoS do 12. 11. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, Scopus]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Morilci, serijski morilci in mi kot zunanji opazovalci. Glej, list!. [2019], letn. 11, št. 1, str. 35-45. ISSN 1855-6248. [COBISS.SI-ID 2205262]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, SKOČAJ, Danijel. The predicament of decision-making in machines and humans. V: Machine ethics and machine law : Jagiellonian University, November 18, 2016 – November 19, 2016 Cracow, Poland : e-proceedings. [S. l.: s. n.], 2016. Str. 1-3. [COBISS.SI-ID 1537320643]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Nov veter v slovenski kaznovalni politiki? : dva poudarka iz predloga novele KZ-1E. Pravna praksa : PP. 27. okt. 2016, leto 33, št. 41/42, str. 15-17, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15271761]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, CVIKL, Lana. Gradnja novega zapora: predlogi in pomisleki. TFL glasnik. 21. jun. 2016, letn. 8, 21. ISSN 2350-5753. http://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=6b0a3de4-d631-4416-8443-4bd654c96cb1. [COBISS.SI-ID 1920846]

TRIPKOVIĆ, Milena, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Women, crime rates and punishment : a global view. V: MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.). Ženske in kriminaliteta : značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2018. Str. 9-23, 189, 195, graf. prikazi. Razprave, 36. ISBN 978-961-268-059-6. [COBISS.SI-ID 2072910]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Kaznovanje žensk v Sloveniji. V: MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.). Ženske in kriminaliteta : značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2018. Str. 135-149, 192-193, 198-199, graf. prikazi. Razprave, 36. ISBN 978-961-268-059-6. [COBISS.SI-ID 2074190]

 

Vabljena predavanja

 

Konference, okrogle mize in drugi dogodki

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, HAFNER, Miha. Sentencing those who kill : patterns and trends in sentencing for homicide in Slovenia in the past 25 years. V: Abstracts. Eurocrim 2017, 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, Cardiff, 13-16 Sep. 2017. Cardiff: European Society of Criminology, 2017. Str. [143]. [COBISS.SI-ID 2002766]

HAFNER, Miha, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. The use of neuroscience in the Slovenian criminal justice system : a study of homicide cases. V: Abstracts. Eurocrim 2017, 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, Cardiff, 13-16 Sep. 2017. Cardiff: European Society of Criminology, 2017. Str. [258]. [COBISS.SI-ID 2022222]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, WINGERDEN, Sigrid Geralde Clara van, SCHUYT, Pauline. Explaining trends in imprisonment rates : the ʺusual suspectʺ and two opposing pathways. V: Reducing the use of imprisonment in sentencing & penal decision-making : a european conference, Thursday 8th – Friday 9th June 2017, Edinburgh, Scotland : abstracts. Glasgow: University of Strathclyde: Strathclyde Centre for Law, Crime & Justice, 2017. Str. [27]. [COBISS.SI-ID 1981518]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Re-shaping the system to allow for more community sentences. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), et al. Criminal justice and security in Central and Eastern Europe : safety, security, and social control in local communities : book of abstracts, Ljubljana, 26-27 September 2016. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 2016. Str. 89. ISBN 978-961-6821-56-8. https://www.fvv.um.si/conf2016/files/CJS-Book-of-abstracts-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 1936718]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Spremembe v slovenski kaznovalni politiki. V: DURIĆ, Džemal (ur.), KOPOREC OBERČKAL, Aleksander (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, 2016. Str. 18. http://intranet.policija.mnz.sigov.si/attachments/article/9002/Zbornik%20povzetkov%20PDF.pdf. [COBISS.SI-ID 1909070]

TRIPKOVIĆ, Milena, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Women, crime rates and punishment : a global view. V: MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.). Ženske in kriminaliteta : značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2018. Str. 9-23, 189, 195, graf. prikazi. Razprave, 36. ISBN 978-961-268-059-6. [COBISS.SI-ID 2072910]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Umori po slovensko : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ʺNasilje, kultura in kapitalizemʺ, 29. november 2018, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 2110286]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Ženska kriminaliteta in kaznovanje žensk v svetu : prispevek na konferenci Ženske in kriminaliteta, 23. november 2017, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2022478]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Ženske in kaznovalna politika : prispevek na konferenci Ženske in kriminaliteta, 23. november 2017, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2023502]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Lessons from an exceptional penal past : what should be resurrected? : prispevek na konferenci Justice nad Penal Reform: Re-shaping the penal landscape, 16. – 18. marec 2016, Keble College, Oxford. [COBISS.SI-ID 1960014]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. A discussion towards an ideal sysem of mitigation : prispevek na simpoziju The Role of Mitigation in the Sentencing and Penal Decision-Making Process, European Working Group, Ljubljana, 9. – 10. junij 2016. [COBISS.SI-ID 1959502]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Odpravljanje neenakosti pri kaznovanju : predavanje na Simpoziju za pravno in socialno filozofijo 2016, Pravna fakulteta v Ljubljani, 28. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 1935438]

 

Intervjuji in nastopi

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (intervjuvanec). Tradicionalno mori moški, žrtev je ženska. Delo.si. [Spletna izd.]. 29. apr. 2017, fotogr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/nedelo/tradicionalno-mori-moski-zrtev-je-zenska.html. [COBISS.SI-ID 2028110]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (intervjuvanec). V slovenskih zaporih po dveh ekscesih mirno, a taki dogodki se vedno lahko zgodijo. Slovenska tiskovna agencija. 20. okt. 2017, fotogr. ISSN 1854-214X. https://www.sta.si/2441405/v-slovenskih-zaporih-po-dveh-ekscesih-mirno-a-taki-dogodki-se-vedno-lahko-zgodijo?q=plesni%C4%8Dar. [COBISS.SI-ID 2001742]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (intervjuvanec), JERIČ, Slavko (avtor, oseba, ki intervjuva). 119 : umori in zapori. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. Številke. https://4d.rtvslo.si/arhiv/stevilke/174569334. [COBISS.SI-ID 2082638]

DEKLEVA, Goran (voditelj oddaje, oseba, ki intervjuva), KLAMPFER, Friderik (intervjuvanec), NAGLIČ, Metka (intervjuvanec), MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (intervjuvanec). Smrtna kazen. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Studio ob 17h. http://radioprvi.rtvslo.si/2016/07/studio-ob-17-ih-10/. [COBISS.SI-ID 1923150]

LESAR, Nuša (voditelj oddaje, oseba, ki intervjuva), MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (intervjuvanec, komentator). Iz Sveta : [smrtna kazen]. Ljubljana: Pro Plus, 2016. Svet na kanalu A. http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=61806577. [COBISS.SI-ID 1923406]

MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (intervjuvanec), PETROVEC, Dragan (intervjuvanec), FLANDER, Benjamin (intervjuvanec). Slovenska kaznovalna politika po osamosvojitvi : oddaja Politični rizom, Radio Študent, 10. 10. 2017https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/politi%C4%8Dni-rizom/slovenska-kaznovalna-politika-po-osamosvojitvi. [COBISS.SI-ID 3443178]

Skills

Posted on

10. 5. 2021

DOSTOPNOST