ZAPOSLENI

Aleš Završnik

direktor in raziskovalec

Področja raziskovanja: kriminologija, tehnologija in etika; kibernetska kriminaliteta; avtomatizacija družbenega nadzora; kazensko pravo in psihoanaliza; tehnologija in pravo
et|icon_phone|

Renata Salecl

raziskovalka

Področja raziskovanja: kriminologija, pravo in psihoanaliza, filozofija, sociologija kulture, politična kultura

 

Matjaž Jager

raziskovalec

Področja raziskovanja: kriminaliteta nosilcev družbene moči, etika in (kazensko) pravo, filozofija deviantnosti, kriminologija izrednega stanja
et|icon_phone|

Zoran Kanduč

raziskovalec

Področja raziskovanja: kriminološke in viktimološke teorije, družbeno (formalno in neformalno, pro- in reaktivno) nadzorstvo, strukturno in individualno nasilje, človeško in ekološko škodljive družbene prakse
et|icon_phone|

Mojca M. Plesničar

raziskovalka

Področja raziskovanja: odmera kazni, sojenje, kriminologija, penologija, kazensko procesno pravo, psihologija in pravo

 

et|icon_phone|

Vasja Badalič

raziskovalec

kritična kriminologija; teoretska kriminologija; vojaški, politični in ekonomski vidiki sodobnih oboroženih konfliktov; vpliv sodobnih tehnologij za vojskovanje; mednarodno humanitarno pravo, pravo človekovih pravic; migracije
et|icon_phone|

Tina Anžič

sekretarka

et|icon_phone|

Marko Drobnjak

mladi raziskovalec

Področja raziskovanja: jezik in pravo, forenzično jezikoslovje, percepcija govora, računalniško jezikoslovje, mediji in kriminologija, penologija

 

Kristina Čufar

raziskovalka

 

filozofija prava, sociologija prava, kritična pravna teorija, feministična pravna teorija, pravo in humanistika, pravo in tehnologija, družbena neenakost, prepovedane droge

 

Iva Ramuš Cvetkovič

mlada raziskovalka

Področja raziskovanja: kriminološki, kazenskopravni ter mednarodnopravni vidiki tehnologije, filozofija prava, teorije zla in nasilja, vesoljska tehnologija in pravo vesolja, vplivi tehnološkega razvoja na človekove pravice
et|icon_phone|

Manja Skočir

mlada raziskovalka

Področja raziskovanja: kriminologija, filozofija (prava), etika avtomatiziranih sistemov, kriminologija in književnost

et|icon_phone|

Eva Bertok

raziskovalka

Področja raziskovanja: kriminologija, viktimologija
et|icon_phone|

Aleksej Jankovič

raziskovalec

Področja raziskovanja: filozofija prava, pravo in čustva, etika, sodstvo
et|icon_phone|

Špela Velikonja

bibliotekarka

Jasmina Arnež

raziskovalka

Področja raziskovanja: mladoletniška kriminaliteta, kriminaliteta in družina, diskriminacija glede na osebne okoliščine (družbeni razred, spol in spolna vloga, nacionalnost in etnična pripadnost, invalidnosti, itd.), teorije kaznovanja, kriminalitetne politike, pogojni odpust, alternativni odzivi na kriminaliteto.

Matjaž Ambrož

raziskovalec

Temelji kazenskega prava, pripisovanje kazenske odgovornosti, krivda, spreminjanje kaznovalne zakonodaje, teorije kazni

Katja Filipčič

raziskovalka

Mladoletni storilci kaznivih dejanj, nasilje v družini, prekrški, medvrstniško nasilje, kazniva dejanja zoper delovno razmerje

Miha Hafner

raziskovalec

Kazensko procesno pravo, izvedenstvo v kazenskem pravu, nevroznanost in kazensko pravo, kognitivne znanosti in kazensko pravo, nevrokriminologija

Pika Šarf

raziskovalka

Področja raziskovanja: človekove pravice v digitalni dobi, pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, pravni vidiki kibernetske varnosti (kibernetska kriminaliteta, regulacija kibernetskega prostora)

et|icon_phone|

Katja Šugman Stubbs

raziskovalka

Kazensko procesno pravo, pravo in psihologija, dokazno kazensko pravo, kazensko pravo EU

Kristina Lazarevič Padar

raziskovalka

 

Darja Tadić

Saša Krajnc

Strokovno osebje Inštituta vodi direktor. Na inštitutu opravljajo raziskovalno delo raziskovalci s polnim ali z dopolnilnim delovnim časom, gostujoči raziskovalci in mladi raziskovalci. Raziskovalci so doktorji znanosti, imenovani v nazive znanstvenih svetnikov, višjih znanstvenih sodelavcev in znanstvenih sodelavcev. Mladi raziskovalci z univerzitetno diplomo ali magisterijem se na Inštitutu usposabljajo z namenom pridobitve doktorata znanosti. Strokovno osebje dopolnjuje knjižnično in administrativno osebje.

Gostujoči profesorji in raziskovalci

 

  • Maša Galič (2022), docentka na oddelku za kazensko pravo in kriminologijo na Vrije Universiteit v Amsterdamu 
  • Lior Volinz, Ph.D. (2021), Vrije Universiteit Brussel, postdoktorski raziskovalec (Crime and Society - CRiS)
  • Jakub Drapal, (2022, 2021, 2020), Czech Academy of Sciences and Charles University in Prague
  • Maja Brkan, Ph.D. (2020), University of Ljubljana, Associate Professor of EU law, Faculty of law of Maastricht University

Upokojeni raziskovalci

 

Alumni

 

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST