Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije podeljuje priznanja in pohvale za vrhunsko ali nadpovprečne magistrske naloge s področij kazenskega prava in kriminologije. Zato mentorje magistrskih nalog s teh področij

vabimo,

da nam posredujejo magistrske naloge magistrov/ic študijskih programov II.  bolonjske stopnje, ki so med 1. oktobrom 2020 in 30. septembrom 2021 uspešno obranili svojo magistrsko nalogo z navedenih področij in ki želijo sodelovati na tem razpisu.

Prijavljena dela bo pregledala strokovna komisija Društva. Komisija lahko podeli za vsako področje po eno priznanje za vrhunsko magistrsko nalogo in največ dve pohvali za nadpovprečno magistrsko nalogo. Področje kazenskega prava vključuje tudi naloge s področja kriminalistike.

O priznanjih za vrhunsko magistrsko nalogo odloča komisija skladno s pravili stroke in ob upoštevanju naslednjih meril:

  • tema magistrsko naloge je izvirna;
  • kandidat brezhibno uporablja ustrezno metodologijo in znanstveni instrumentarij;
  • sklepi magistrske naloge so jasno izoblikovani in argumentirani, ob upoštevanju relevantnih virov;
  • magistrska naloga predstavlja kandidatov prispevek k znanstvenemu področju, s katerega je tema

Pohvala za nadpovprečno magistrsko nalogo se lahko podeli, če naloga izstopa z izvirnostjo in načinom obravnavanja izbrane teme.

Pisna prijava mora vsebovati:

  • obrazložitev mentorja z navedbo znanstvenega področja, s katerega je magistrska naloga;
  • soglasje člana komisije za zagovor naloge k vložitvi prijave;
  • podatke o kandidatu in magistrski nalogi (ime, priimek, znanstveni naslov, fakulteta, smer študija, tema);
  • izjavi mentorja in kandidata, da sta seznanjena s temi pravili in z da z njimi soglašata;
  • fotokopijo/računalniški scan potrdila o uspešnem zaključku študija kandidata v preteklem študijskem letu in izvod magistrske naloge v elektronski (.pdf)

Skupaj z vabilom objavljamo tudi prijavni obrazec. Obrazec s prilogami nam posredujete po pošti na naslov Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana s pripisom PRIJAVA NA RAZPIS ali izpolnjenega v skenirani obliki, skupaj s prilogami na elektronski naslov: drustvo.kaz.krim@gmail.com z opredelitvijo zadeve PRIJAVA NA RAZPIS.

O odločitvi komisije in razglasitvi priznanj bomo prijavitelje in njihove mentorje obvestili naknadno.

Prijave sprejemamo do 30. novembra 2021.

Za dodatna pojasnila in vprašanja smo na voljo na zgornjem elektronskem naslovu. Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo obravnavali.

Prof. dr. Matjaž Jager, predsednik društva

Ljubljana, 2. 11. 2021

DOSTOPNOST