SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

Splošni pogoji spletne knjigarne Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) urejajo prodajo preko spletne strani https://www.inst-krim.si/ (v nadaljevanju: »Spletna knjigarna IK«), s katero upravlja Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju: »Inštitut«), Poljanski nasip 2, Ljubljana, vpisan v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z matično številko: 5051525000, ID številka za DDV: SI31269567, elektronski naslov: inst.crim@pf.uni-lj.si. S Splošnimi pogoji se opredeljuje delovanje Spletne knjigarne IK, pravice in obveznosti pogodbenih strank ter poslovni odnos med Inštitutom kot prodajalcem in kupcem.

Vsakršni morebitni pogoji, ki jih izrazi kupec v postopku naročanja, nimajo pravnih učinkov za Inštitut. Inštitut si pridržuje pravico do spremembe vsebine Splošnih pogojev na transparenten način, ob sprotnem obveščanju strank ter z omogočeno sledljivostjo sprememb pogojev na uradni spletni strani.

TOČNOST PODATKOV

Kupec jamči za točnost in resničnost vnesenih podatkov in odgovoren za kakršnekoli napačne podatke oziroma škodo, ki bi nastala zaradi takšnih podatkov. Inštitut si v primeru kupčevih napak, zlorab ali kršitev  pridržuje pravico do uveljavljanja zahtevkov za nastalo škodo.

ODDAJA IN OBDELAVA NAROČILA

Za nakup v Spletni knjigarni IK se ni potrebno registrirati.

Kupec po oddaji naročila od Inštituta na elektronski naslov, ki ga je vnesel pri oddaji naročila,  prejme potrditev naročila. Pogodba med Inštitutom kot prodajalcem in kupcem je sklenjena takrat, ko Inštitut sprejme naročilo kupca oziroma ko naročilo kupca pisno potrdi. Kupec je dolžan preveriti vsebino potrdila naročila ter Inštitut nemudoma obvestiti v primeru kakršnekoli napake ali neskladnosti.

CENA

Cene izdelkov in poštnine so izražene v evrih (EUR) z in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).

Cena je navedena ob prodajani strokovni literaturi. Inštitut lahko, brez predhodnega obvestila, kadarkoli spremeni ceno, v tem primeru pa vedno velja cena v trenutku oddaje naročila.

NAČIN PLAČILA

Na voljo je plačilo po predračunu. Kupec ob oddaji naročila na svoj elektronski naslov dobi potrditev naročila vsemi podatki za plačilo.

Samo za proračunske uporabnike (javne zavode) omogočamo plačilo preko eRačunov z odlogom plačila.

Po prejemu plačila na naš tekoči račun, bom naročeno gradivo poslali po pošti. Omogočamo tudi osebni prevzem na sedežu Inštituta, na naslovu Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.

POŠILJANJE

Za pošiljko znotraj Slovenije zaračunamo kupcu 3,50 EUR poštnine, ne glede na število, težo in vrednost poslanih knjig.

Naročila bodo odposlana najkasneje v 3 delovnih dneh dneh (izjema so izredne situacije) po prejetju nakazila. Roki dobave so informativni in Inštituta ne zavezujejo. Paket pošljemo priporočeno, tako da je sledljiv.

Kupci, ki so pravne osebe, lahko pošiljko prejmejo po pošti, vendar se zavezujejo, da bodo obveznosti poravnali v roku, ki je naveden na računu. Račun je priložen v pošiljki in vsebuje podatke kot jih posreduje kupec v  trenutku oddaje naročila.

ODSTOP OD NAKUPA, VRAČILA

Kupec, ki je fizična oseba in za katerega veljajo določila zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, ima pravico do odstopa od pogodbe. To lahko naredi s sporočilom Inštitutu v 14 dneh od prejema blaga (odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva, ko je kupec pridobil dejansko posest nad blagom ali jo je pridobila namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo je kupec v ta namen določil), ne da bi mu bilo treba za svojo odločitev navesti razlog. Nedvoumno pisno izjavo o  odstopu in nameravanem vračilu, ki vsebuje vsaj ime in priimek kupca, njegov naslov, navedbo blaga, na katerega se nanaša odstop, kontaktne podatke kupca (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR kupca, če kupec želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma o nameravanem vračilu blaga lahko kupec pošlje na elektronski naslov inst.crim@pf.uni-lj.si ali na naslov Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. V primeru odstopa od pogodbe mora kupec prejeto blago vrniti v najkrajšem možnem roku, a najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe. Vrnjeni izdelki morajo biti nepoškodovani, v stanju, v kakršnem so bili, ko so bili izročeno kupcu oziroma naslovniku, v popolnih količinah in originalni embalaži. V primeru vračila je kupec dolžan sam nositi vse stroške, ki nastanejo pri vrnitvi blaga. Če so izdelki uničeni oziroma poškodovani ali pa njihova količina ne ustreza tisti iz naročila, kupec ni upravičen do vračila kupnine. V primeru prejema napačnega izdelka se Inštitut zavezuje izdelek zamenjati ali kupcu vrniti denar, pri čemer stroške dostave krije Inštitut.

Inštitut se zavezuje vrniti plačilo kupcu takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe oziroma po prejetju vrnjenih izdelkov.

STVARNE NAPAKE IN REKLAMACIJE

Inštitut odgovarja za stvarne napake prodanega blaga skladno z veljavno zakonodajo.

Inštitut sprejema reklamacije na elektronski naslov inst.crim@pf.uni-lj.si ali na telefonsko številko 01 42 03 242, rešil pa jih bo v najkrajšem možnem času. V primeru poškodbe/napake na prejetem blagu mora kupec v obvestilo priložiti kratko obrazložitev ter kopijo računa. Če je reklamacijski zahtevek utemeljen, lahko kupec blaga z napako vrne s priporočeno pošto na Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Zamenjavo blaga oziroma vračilo kupnine če zamenjava ni mogoča, bo Inštitut izvedel v najkrajšem možnem času. Strošek poštnine v tem primeru krije Inštitut.

Če se izkaže, da blago ni imelo stvarne napake oziroma, da zanjo Inštitut ne odgovarja, je kupec dolžan Inštitutu povrniti vse stroške, ki jih je v zvezi s tem imel.

REŠEVANJE SPOROV

S sprejemanjem Splošnih pogojev poslovanja kupec soglaša, da se bodo vsi spori, ki bi izvirali iz teh Splošnih pogojev ali  bili z njimi kakorkoli povezani, reševali pred pristojnim sodiščem v Ljubljani.

Inštitut ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Inštitut obdeluje osebne podatke kupcev z namenom sklenitve kupoprodajne pogodbe za nakup blaga v Spletni knjigarni IK. Pravno podlago za obdelavo predstavlja 6(1)(b) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Inštitut bo s tem namenom obdeloval naslednje podatke o kupcu: ime in priimek kupca kot fizične osebe ali kontaktne osebe pravne osebe, naslov, na katerega želite prejeti naročeno blago, naslov, na katerega naj bo izdan račun za prejeto blago, če se razlikuje od naslova za prejem pošiljke, telefonsko številko in naslov elektronske pošte, ki pa ju bomo uporabili zgolj z namenom posredovanja računa za izbrano blago in lažje komunikacije s kupcem v primeru morebitnih težav z naročenim blagim.

Osebne podatke bomo hranili 10 let, po preteku tega obdobja pa bodo vsi osebni podatki izbrisani.

Poleg Inštituta bo vaše podatke z enakim namenom in na enaki pravni podlagi obdeloval tudi izbrani pooblaščeni računovodski servis. Osebni podatki ne bodo prenešeni v tretjo državo.

Oseba, na katero se podatki nanašajo, lahko kadarkoli uveljavi pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, pravico do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Če meni, da njihovih pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožijo Informacijskemu pooblaščencu RS,  Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko kontaktirajo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, Piko Šarf (pika.sarf@pf.uni-lj.si).

 

DOSTOPNOST