2021

 

 • VAN WINGERDEN, Sigrid, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. (2021, upcoming). AI and sentencing: Humans against the machine. In J. Ryberg & J. V. Roberts (Eds.), Sentencing and Artificial Intelligence. Oxford University Press.
 • FILIPČIČ, Katja, DROBNJAK, Marko, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, BERTOK, Eva. (2021, upcoming). Intimnopartnersko nasilje v času pandemije covid-19. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jan.-mar. 2021, letn. 72, št. 1, str. 65-78. ISSN 0034-690X.
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. (2021). Zapor [46. člen]. In Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem [splošni del]. Lexpera, GV založba, 2021, pp. 687-699.
 • AMBROŽ, Matjaž, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Namen Kaznovanja [45.a člen]. In Kazenski Zakonik (KZ-1) s komentarjem [splošni del], Lexpera, GV založba, 2021, pp. 679–87.
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, AMBROŽ, Matjaž. Temeljne določbe o izvrševanju kazenskih sankcij [85. – 89. člen]. In Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem [splošni del], Lexpera, GV založba, 2021, pp. 1022–48.

2020

 

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠARF, Pika. ‘This Web Page Should Not Exist’: A Case Study of Online Shaming in Slovenia. V: TROTTIER, Daniel (ur.), GABDULHAKOV, Rashid (ur.), HUANG, Qian (ur.). Introducing Vigilant Audiences, Cambridge: OpenBook Publishers, 2020. Str. 187-214. DOI: 10.11647/OBP.0200.
 • ŠUGMAN STUBBS, Katja, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Psihološki vidiki sodniškega odločanja: od objektivnosti k subjektivnosti in spet nazaj. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2020, letn. 71, št. 3, str. 194-207. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 40727811]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Fighting impunity with new tools : how big data, algorithms, machine learning and AI shape the new era of criminal justice. V: MARIN, Luisa (ur.), MONTALDO, Stefano (ur.). The fight against impunity in EU law. Oxford; New York: Hart Publishing, 2020. Str. [257]-275. Hart studies in European Criminal Law, vol. 11. ISBN 978-1-50992-687-9. [COBISS.SI-ID 45998851]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, BRIŠKI, Lora. Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020. Str. 439-480, 515-516, 523-524. ISBN 978-961-6503-34-1. [COBISS.SI-ID 43545859]

2019

 

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, HAFNER, Miha. Giustizia riparativa e mediazione penale. V: VALENTINI, Cristiana (ur.), et al. La vittima nel ʺnuovo mondoʺ della mediazione penale : profili di un’assenza. 1a ed. Canterano: Aracne, 2019. Str. 105-127, graf. prikazi. ISBN 978-88-255-2481-9. DOI: 10.4399/97888255248198. [COBISS.SI-ID 2184014]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, KUKAVICA, Jaka. Punishing the alien : the sentencing of foreign offenders in Slovenia. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 49, str. 27-50, graf. prikazi. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.v0i49.7252. [COBISS.SI-ID 2120270]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, DROBNJAK, Marko. Kaznovanje in kaznovalna politika v Sloveniji : konceptualni premiki in praktične posledice. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. apr.-jun. 2019, letn. 70, št. 2, str. 119-128, graf. prikazi. ISSN 0034-690X. https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2019/RKK_2-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 3727594]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Zakaj drugačna obravnava zapornic?. V: DRENIK BAVDEK, Simona (ur.), PAVLIN, Peter (ur.), TADIČ, Darja (ur.). O posebnem položaju žensk v zaporih : prispevki in izbrani mednarodni akti : zbornik ob 40-letnici Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje, 2019. Str. 41-58. ISBN 978-961-93175-2-5. [COBISS.SI-ID 2179406]

2018

 

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠUGMAN STUBBS, Katja. Subjectivity, algorithms and the courtroom. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Big data, crime and social control. London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. Str. 154-175. Routledge frontiers of criminal justice, 50. ISBN 978-1-138-22745-3. [COBISS.SI-ID 1996366], [Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
 • TRIPKOVIĆ, Milena, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Women, crime rates and punishment : a global view. V: MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.). Ženske in kriminaliteta : značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2018. Str. 9-23, 189, 195, graf. prikazi. Razprave, 36. ISBN 978-961-268-059-6. [COBISS.SI-ID 2072910]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Kaznovanje žensk v Sloveniji. V: MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.). Ženske in kriminaliteta : značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2018. Str. 135-149, 192-193, 198-199, graf. prikazi. Razprave, 36. ISBN 978-961-268-059-6. [COBISS.SI-ID 2074190]

Older

 

  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Postopek odločanja o sankcijah. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2017, letn. 68, št. 3, str. 258-268. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 2008654]
  • FILIPČIČ, Katja, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Slovenia. V: DECKER, Scott H. (ur.), MARTEACHE SOLANS, Nerea (ur.). International handbook of juvenile justice. 2nd ed. Cham: Springer, cop. 2017. Str. 395-419, tabele. ISBN 978-3-319-45088-9, ISBN 978-3-319-45090-2. [COBISS.SI-ID 1962574]
  • ROBERTS, Julian V., MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Sentencing, legitimacy, and public opinion. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), TANKEBE, Justice (ur.). Trust and legitimacy in criminal justice : European perspectives. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. Str. 33-51, tabele. ISBN 978-3-319-09812-8. [COBISS.SI-ID 1741134]
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Dobri in manj dobri razlogi za razlike v kaznovanju. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. apr.-jun. 2015, letn. 66, št. 2, str. 116-127. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 14463825]
  • PETROVEC, Dragan, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. The societal impact and role of imprisonment : an example from Slovenia. V: CARROLL, Eoin (ur.), WARNER, Kevin (ur.). Re-imagining imprisonment in Europe : effects, failures and the future. Dublin: Liffey Press, cop. 2014. Str. 71-89. ISBN 978-1-908308-56-6. [COBISS.SI-ID 1720654]
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. The individualization of punishment : sentencing in Slovenia. European journal of criminology : journal of the European Society of Criminology. 2013, vol. 10, no. 4, str. 462-478, tabele. ISSN 1477-3708. DOI: 10.1177/1477370812469858. [COBISS.SI-ID 1642062]
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Odločanje o sankcijah o kontinentalnih pravnih ureditvah. V: AMBROŽ, Matjaž (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.), ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Zbornik za Alenko Šelih : kazensko pravo, kriminologija, človekove pravice = Essays in honour of Alenka Šelih : criminal law, criminology, human rights. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti: Pravna fakulteta: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013. Str. 313-330, tabele. ISBN 978-961-6503-23-5. [COBISS.SI-ID 1660494]
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Iz sodnikovih v tožilčeve roke? : vpliv pogajanj o sankcijah na kaznovanje. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 73, str. 83-104, 292-293. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 13422929]
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.), et al. Nežnejši spol? : ženske, nasilje in kazenskopravni sistem. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2012. Str. 51-84, tabele. ISBN 978-961-6503-20-4. [COBISS.SI-ID 1549134]
  • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Namen kaznovanja in njegov vpliv na odločanje o sankcijah. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 72, str. 181-210, 314-315. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 12804945]

 Link to full bibliography

DOSTOPNOST