Dr. Ljubo Bavcon, redni profesor, nekdanji dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani je svojo akademsko pot začel leta 1955 na novo ustanovljenem Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti. Doktoriral je leta 1957, na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1961 je bil izvoljen za izrednega profesorja, pet let kasneje pa za rednega profesorja za kazensko pravo.

Svojo akademsko kariero je posvetil kazenskemu pravu, kriminalitetni politiki, človekovim pravicam in mednarodnemu kazenskemu pravu. Zavzemal se je za omejenost represivnega odzivanja na kriminaliteto, za strpno, humano in racionalno kaznovalno politiko in poudarjal vizijo kazenskega prava kot poslednjega sredstva socialne politike. Za udejanjanje teh značilnosti kazenskega prava si je prizadeval tudi kot član delovnih skupin za pripravo novel kazenske zakonodaje, tako jugoslovanske kot slovenske, kar se je odražalo predvsem v njegovem ostrem nasprotovanju smrtni kazni in ohlapno oblikovanim političnim deliktom ter zavzemanju za svobodo govora. Človekove pravice je opredeljeval kot najpomembnejšo vrednoto demokratične družbe, njihov pomen poudarjal v svoji bogati publicistični dejavnosti in si za njihovo varovanje angažirano prizadeval kot predsednik odbora za človekove pravice, ustanovljenega leta 1988.

Spoštovanega profesorja, mentorja, kritičnega misleca, borca za človekove pravice in humanista bomo ohranili v spominu kot izjemnega učitelja in sodelavca ter vselej iskrivega sogovornika.

Kljub upokojitvi je zasl. prof. dr. Ljubo Bavcon ostal aktiven na področju slovenskega in mednarodnega kazenskega prava in področja spoštovanja človekovih pravic, o čemer priča njegova bibliografija za obdobje 2010–2021.

Knjige

 • BAVCON, Ljubo, ŠELIH, Alenka, KOROŠEC, Damjan, AMBROŽ, Matjaž, FILIPČIČ, Katja. Kazensko pravo. Splošni del. 6. izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2021.
 • BAVCON, Ljubo, ŠELIH, Alenka, KOROŠEC, Damjan, AMBROŽ, Matjaž, FILIPČIČ, Katja. Kazensko pravo. Splošni del. 6. izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2020. 583 str.
 • BAVCON, Ljubo. C. Beccaria in F. X. Jelenc ter naš čas. V: RADIĆ, Željko (ur.). Liber amicorum : zbornik radova posvećen Antunu Cvitaniću. Split: Književni krug: Pravni fakultet Sveučilišta, 2016. Str. 31-41. Biblioteka Knjiga Mediterana, 95.
 • BAVCON, Ljubo. Izzivi in odzivi : četrti zvezek. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2016. VII, 174 str.
 • BAVCON, Ljubo. Izzivi in odzivi : drugi zvezek. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. XVI, 274 str.
 • BAVCON, Ljubo. Izzivi in odzivi : tretji zvezek. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2013. VIII, 187 str.
 • BAVCON, Ljubo, ŠELIH, Alenka, KOROŠEC, Damjan, AMBROŽ, Matjaž, FILIPČIČ, Katja. Kazensko pravo. Splošni del. 6. izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 583 str.
 • AMBROŽ, Matjaž, BAVCON, Ljubo, FIŠER, Zvonko, KOROŠEC, Damjan, SANCIN, Vasilka, SELINŠEK, Liljana, ŠKRK, Mirjam, BAVCON, Ljubo (urednik), ŠKRK, Mirjam (urednik). Mednarodno kazensko pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 542 str.
 • BAVCON, Ljubo, ŠELIH, Alenka, KOROŠEC, Damjan, AMBROŽ, Matjaž, FILIPČIČ, Katja. Kazensko pravo. Splošni del. 5. izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 567 str.
  BAVCON, Ljubo. Legitimnost kazenskopravnega poseganja v predpolje kaznivega dejanja. V: Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011. Str. 55-60.
 • PETROVEC, Dragan, BAVCON, Ljubo, BRVAR, Bogomil, MURŠIČ, Mitja, PERŠAK, Nina, POLAK, Tatjana. Dejavniki varnosti cestnega prometa v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2010. 2 zv. (226; 384 f), graf. prikazi. Raziskava, št. 164.

Članki

 • BAVCON, Ljubo (intervjuvanec). Dr. Ljubo Bavcon : (1969-1971) : [intervju z nekdanjim dekanom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani]. Pravna praksa : PP. 14. mar. 2019, leto 38, št. 11.
 • BAVCON, Ljubo. Moč prava namesto pravice močnejšega. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. jesen 2018, leto 20, št. 4, str. 13, z avtorj. sl.
 • BAVCON, Ljubo. Nekaj kritičnih misli o kriminalitetni politiki na področju gospodarstva. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 72, št. 3/4, str. 165-169, 283-284.
 • BAVCON, Ljubo. Esej o usodi resnice (dejanskega stanja) v kazenskem postopku. Pravna praksa : PP. 9. okt. 2015, leto 34, št. 39/40, str. 16-19, portret.
 • BAVCON, Ljubo. Pravne posledice obsodbe, s posebnim ozirom na prenehanje poslanskega mandata. Pravna praksa : PP. 15. jan. 2015, leto 34, št. 2, str. 14-16, z avtorj. sl.
 • BAVCON, Ljubo. ZPos je dovolj jasen. Pravna praksa : PP. 5. feb. 2015, leto 34, št. 5, str. 16, z avtorj. sl.
 • BAVCON, Ljubo. O kazenski represiji v demokratični pravni državi. Pravna praksa : PP. 13. feb. 2014, leto 33, št. 6/7, str. 12-13, portret.
 • BAVCON, Ljubo. Pridružujem se protestu in dodajam nekaj libertarno motiviranih misli. DeloSobotna priloga. [Tiskana izd.]. 12. apr. 2014, leto 56, št. 86, ilustr.
 • BAVCON, Ljubo, SANCIN, Vasilka. Samo z represijo terorizma ni mogoče premagati : nekaj misli ob resoluciji varnostnega sveta o kazenskem pregonu tujih terorističnih borcev. DnevnikDnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 11. okt. 2014, leto 64, št. 237, ilustr.
 • BAVCON, Ljubo. Vladavina prava za politike. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 69, št. 1/2, str. 117-122, 141-142.
 • BAVCON, Ljubo. Drugačen pogled na naše sodstvo : polemika. DeloSobotna priloga. [Tiskana izd.]. 12. jan. 2013, leto 55, št. 10, ilustr.
 • BAVCON, Ljubo. Spoznanja zgodovine – nauk za boljše razumevanje ali sredstvo za politično obračunavanje. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 53, št. 1, str. 11-17.
 • BAVCON, Ljubo. Čovekova sloboda i/ili bezbednost. Temida : časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu. jun 2012, letn. 15, št. 2, str. 95-104.
 • BAVCON, Ljubo. Profesorici Katji Vodopivec v slovo. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 72, str. 299-301.
 • BAVCON, Ljubo. K odločbi Ustavnega sodišča o Titovi cesti. Pravna praksa : PP. 27. okt. 2011, letn. 30, št. 41/42, str. 16, portret.
 • BAVCON, Ljubo. Legitimnost kazenskopravnega poseganja v predpolje kaznivega dejanja. Pravna praksa : PP. 1. dec. 2011, leto 30, št. 46, str. v-viii, z avtorj. sl.
 • BAVCON, Ljubo. Vrnimo človekove pravice na vrh vrednot!. Pravna praksa : PP. 8. dec. 2011, letn. 30, št. 47, str. 3, portret. ISSN 0352-0730.
 • BAVCON, Ljubo. Evropski nalog za prijetje in predajo. Pravna praksa : PP. 3. jun. 2010, leto 29, št. 22, str. 30-31. ISSN 0352-0730.
 • Manifest (pobuda) za evropsko kriminalitetno politiko. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 65, št. 7/8, str. 421-440. ISSN 0032-6976.
 • BAVCON, Ljubo. Poskus pravnopolitične analize predloga ustavne obtožbe. Pravna praksa : PP. 18. mar. 2010, leto 29, št. 11, str. 6-8. ISSN 0352-0730.
 • BAVCON, Ljubo, FLAJŠMAN, Božidar. Razum za sporazum. Večer. [Tiskana izd.]. 26.5.2010, str. 8. ISSN 0350-4972.
 • BAVCON, Ljubo. Za ravnotežje med učinkovitostjo in spoštovanjem človekovih pravic. Pravna praksa : PP. 1. jul. 2010, leto 29, št. 26, str. 3. ISSN 0352-0730.
 • BAVCON, Ljubo. Zahteva za spoštovanje temeljnih načel demokratične pravne države : uvodna beseda k Manifestu za evropsko kriminalitetno politiko. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 65, št. 7/8, str. 413-415. ISSN 0032-6976.

 Poglavja v zbornikih

 • BAVCON, Ljubo. Razmišljanja o demokraciji. V: STANOVNIK, Janez (ur.), TROHA, Nevenka (ur.). Slovenski zbornik 2016 : ob 75-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Ljubljana: Ustanova Franca Rozmana – Staneta, 2016. Str. 209-215
 • BAVCON, Ljubo. Razmišljanja o usodi človekovih pravic po osamosvojitvi Slovenije in o prispevku profesorice Alenke Šelih k njihovi promociji. V: AMBROŽ, Matjaž (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.), ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Zbornik za Alenko Šelih : kazensko pravo, kriminologija, človekove pravice = Essays in honour of Alenka Šelih : criminal law, criminology, human rights. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti: Pravna fakulteta: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013. Str. 31-42.
 • BAVCON, Ljubo. Spoštovanje človekovih pravic – nikoli dosežen ideal. V: ROVŠEK, Jernej (ur.), KALČINA, Liana (ur.). 20 let Zakona o varuhu človekovih pravic : 1993-2013. Ljubljana: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2013. Str. 32-35, portret.
 • BAVCON, Ljubo. Varnost cestnega prometa in kaznovalno pravo. V: PETROVEC, Dragan (ur.), et al. Varnost cestnega prometa. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2011. Str. 17-27.
 • BAVCON, Ljubo. Aksiomi kazenske represije v demokratični pravni državi. V: Zbornik. 3. konferenca kazenskega prava in kriminologije, Bled, 2010. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. Str. 25-30.

Intervjuji

 • BAVCON, Ljubo (intervjuvanec). Dr. Ljubo Bavcon : upokojeni profesor kazenskega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Mladina. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2014, [št.] 9, str. 34-38, ilustr.
 • BAVCON, Ljubo (intervjuvanec). Dr. Ljubo Bavcon: “Kazenski zakonik mora ostati stabilen”. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. okt. 2013, leto 15, št. 4, str. 35-38, portret.
 • NEĆAK, Dušan (intervjuvanec), STANOVNIK, Janez (intervjuvanec), BAVCON, Ljubo (intervjuvanec). Ali in kdo pozdravlja s Heil Hitler?. Svobodna misel : TV-15. št. 13, 13. jul. 2012, str. 6-7.
 • BAVCON, Ljubo (intervjuvanec). O ceni demokracije : pogovor z dr. Ljubom Bavconom. Narobe : revija, kjer je vse prav. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 6, št. 21, str. 9-11.

Okrogle mize, posveti itn.

 • ŠELIH, Alenka (diskutant), BRINC, Franc (diskutant), BAVCON, Ljubo (diskutant), PETROVEC, Dragan (diskutant), ZAVIRŠEK, Darja (diskutant). Spominsko srečanje ob stoti obletnici rojstva prof. dr. Katje Vodopivec : pogovor ob spominskem srečanju in razstavi, Knjižnica Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 18. 10. 2017.
 • BAVCON, Ljubo (intervjuvanec), MENCIN ČEPLAK, Metka (intervjuvanec), KOMEL, Mirt (intervjuvanec), VUČKO, Katarina (intervjuvanec), MEKINA, Borut (intervjuvanec), UČAKAR, Mirjana (intervjuvanec). Izbris med pravom in politiko : Forum Mirovnega inštituta, Ljubljana, 25. februar 2013. Ljubljana, 2013.
 • BAVCON, Ljubo (diskutant), BRGLEZ, Milan (diskutant), JAMNIŠEK, Blanka (diskutant), MIKUŠ-KOS, Anica (diskutant), SANCIN, Vasilka (diskutant). Pomen prevencije pri zagotavljanju temeljnih človekovih pravic : Ministrstvo za zunanje zadeve in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 9. december 2015.

 

DOSTOPNOST