Research

The Institute has so far conducted numerous research projects, dealing with the most diverse areas of crime and criminal justice: operation of  substantive and procedural criminal  law, administration of  criminal justice, international and European criminal law, criminal policy, penology and corrections,  juvenile delinquency and  juvenile justice, children’s rights, criminal phenomenology, social pathology and deviancy, victimology, social control, criminal investigation, children’s rights and other related research areas.

Current research

Strogo, a pravično: Kaznovanje v Sloveniji od osamosvojitve dalje

Vodja: doc. dr. Mojca Mihelj Plesničar

Trajanje: 2016-2018

For further information, visit web page.

Criminal Responsibility of Educational Professionals

Head of the project: prof. dr. Matjaž Ambrož

Duration: 2015-2017

Law in the age of big data

Head of the project: prof. dr. Aleš Završnik

Duration: 2014 – 2017

For further information, visit web page.

Completed research projects

Systematic approach to peer violence in educational institutions

Head of the project: dr. Mitja Muršič

Duration: 2015-2016

For further information, visit project website.

Pravo in možgani – kriminološka, filozofska in psihoanalitična dognanja o subjektu v dobi nevro-znanosti

Kriminologija se sooča z resnim preizpraševanjem, kdo je subjekt kriminalnega dejanja, kakšna je njegova odgovornost, kaj vodi posameznika k kriminalni dejavnosti in kako se kriminalno obnašanje lahko prepreči. Vsa ta vprašanja se v sodobnem času postavljajo na nov način. Na eni strani imamo porast kriminalnega obnašanja, ki je vezana na centre ekonomske moči, in ki velikokrat sploh ni prepoznana kot kriminal. Na drugi strani imamo povečano iskanje potencialne deviantnosti ljudi iz obrobja družbe, ljudi, ki so predvsem označeni z revščino, pomanjkljivo izobrazbo, disfunkcionalnim družinskim življenje in razpadajočimi odnosi v skupnosti.

Vodja: prof. dr. Renata Salecl

Trajanje: 2011-2014

Več o raziskavi lahko preberete tu.

Tehnično okrepljeno nadzorovanje in boj zoper kriminaliteto

Tehnične oblike nadzora, ki jih je omogočil razvoj mikroelektronike, podatkovnih zbirk in računalniških mrež, povečujejo nadzor našega vsakodnevnega življenja. Zabeležena je naša komunikacija, fizično gibanje in delovanje telesa: elektronske komunikacije so nadzorovane z obvezno hrambo prometnih podatkov v javnih telekomunikacijskih omrežjih, fizično gibanje v obliki video nadzora javnega prostora, delovanje telesa se nadzoruje z napravami, kot so naprave za letališko varnostno preslikovanja. Informacijske nadzorstvene tehnične rešitve so v specifičnem kulturnem in vrednostnem okolju zahodnih družb postale razumljene kot tiste, ki naj rešijo družbene probleme, zlasti problem kriminalitete in posebej terorizma.

Vodja: doc. dr. Aleš Završnik

Trajanje: 2011-2013

Več o raziskavi je na voljo tukaj.

Sistemsko soočanje z nasiljem v družini

V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 temelji izobraževalni projekt na ideji sistemskega soočanja z nasiljem v družini v smislu celostnega, načrtnega, sistematičnega, usklajenega, stalnega in učinkovitega partnerskega sodelovanja različnih institucij. Le osveščeni in ustrezno usposobljeni strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju lahko kompetentno prispevajo k celovitejšim in sistemskim pristopom k pereči problematiki nasilja v družinah otrok, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ). Vse relevantne vsebine smo vključili v integrirani program izobraževanja, ki zagotavlja njihovo povezanost in možnost, da jih v celoti absolvira vsak udeleženec usposabljanja.

Vodja: as. dr. Mitja Muršič

Trajanje: 2010 – 2012

Več o projektu lahko preberete tu.

Nadzorovanje in kaznovanje v informacijski družbi

Raziskovalni projekt ima neposredni in posredni pomen za razvoj materialnega in procesnega kazenskega prava in posreden pomen za filozofijo kazenskega prava. Nekatere IT rešitve, ki že vstopajo v kazenskopravni sistem, se kažejo kot neprimerne z vidika varstva temeljnih človekovih pravic, kot je pravica do zasebnosti in domneva nedolžnosti. Raziskovalni izsledki se nanašajo na specifična kibernetska kazniva dejanja in na kazenska procesna vprašanja (npr. digitalne dokaze v kazenskem postopku). Posredni pomen za kazensko pravo se kaže v povečanem razumevanju IT za delovanje kazenskopravnega sistema. Raziskovalni projekt ima tudi pomen za interdisciplinarne nadzorstvene študije (angl. surveillance studies). V evropskem raziskovalnem prostoru se krepi raziskovanje dela in življenja v nadzorstveni družbi, ki se postopoma vedno bolj intenzivira in poglablja. Naše življenje, delo in potrošnja je vedno bolj nadzorovano s tehničnimi sredstvi in ta trend se že odraža tudi v evropski kriminologiji.

Vodja: prof. dr. Renata Salecl

Trajanje: 2008-2011

Upoštevanje čustev pri soočanju z nasiljem v šoli

Vodja: as. dr. Mitja Muršič

Trajanje: 2010-2012

Več o projektu lahko preberete tu.

A full list of completed research projects (1957-2008) is available here (pdf).