»Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06, 61/06, 112/07, 9/11, 57/12), 101. do 116. člena pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13, 92/14) ter Obvestila direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015 in okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa od leta 2015 dalje (številka 6316-1/2015-324 z dne 3.5.2015) objavlja

 JAVNI RAZPIS

ZA KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA ZA RAZISKOVALNO PODROČJE »KRIMINOLOGIJA«  

(MENTORICA PROF. DR.  RENATA SALECL)

(Izrazi kandidat, mladi raziskovalec, prijavitelj se uporabljajo nevtralno za moške in ženske)

Kandidat za mladega raziskovalca mora po pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13, 92/14) izpolnjevati naslednje pogoje:

  –  ima najmanj univerzitetno izobrazbo pravne, družboslovne ali humanistične smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v RS pred 11.6.2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali

   – ima izobrazbo druge stopnje pravne, družboslovne ali humanistične smeri doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v RS po 11.6.2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje najmanj 8,00, ali

  – ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu na smereh iz prve alineje tega razpisa, sprejetem v RS pred 11.6.2004 ali

  –  glede  na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in

  – da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oz. od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa do 30.9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje, se obdobje od zagovora diplome oz. magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto.

Rok za oddalo prijav: 3.7.2015!

Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11.6.2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje.

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust ”“ pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto ”“ se obdobje od zagovora diplome oz.magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ne financira kandidatov za mladega raziskovalca, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo kot absolventi, in kandidatov, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti in sicer največ 4 leta in 6 mesecev, če so vpisani v štiriletni doktorski študijski program (stari program); največ štiri leta, če so v vpisani v podiplomski študij tretje stopnje (novi program).

Izbrani kandidat za mladega raziskovalca se mora posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2015/2016 na izbrani fakulteti podiplomskega študija, ki je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani 

http://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/doktorski_programi_3%20_stopnja/

Izbrani kandidat, ki se ne bo vpisal v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bo mogel skleniti pogodbe o usposabljanju mladega raziskovalca z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS.

Usposabljanje mladega raziskovalca se bo predvidoma začelo 1.10.2015 oz. z datumom, ki ga bo določila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS s pogodbo o usposabljanju mladega raziskovalca.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom za določen čas do konca usposabljanja do doktorata, v skladu z roki, določenimi v pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2015.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave na predpisanem obrazcu in priložijo dokazilo o izobrazbi, potrdilo o povprečni študijski oceni vseh izpitov in vaj (brez diplome), potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje, kratek življenjepis z navedbo prejetih nagrad oz. priznanj, bibliografijo objavljenih člankov, opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu v roku 10 dni po objavi tega razpisa.

Rok za oddalo pisnih prijav poteče v petek 3.7.2015

Za pravočasno se šteje prijava, ki bo vključno 3.7.2015 s priporočeno pošto poslana na naslov (šteje poštni žig): Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 LJUBLJANA, z obveznim pripisom na naslovni strani kuverte »NE ODPIRAJ ”“ PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2015« ter  polni naslov prijavitelja,  telefonska številka in e-poštni naslov. Nepravočasne vloge bodo zavržene, vloge z nepravilno označeno ovojnico pa bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Obvestila o javnem razpisu lahko kandidati dobijo pri dr. Ines VODOPIVEC, telefon 01/4203-242 ali na inst.crim@pf.uni-lj.si

Kandidat za mladega raziskovalca mora za prijavo uporabiti obrazce, ki so dostopni v javnem razpisu na tem spletnem naslovu (glej prilogo spodaj).  

Izbrani kandidati bodo povabljeni na osebni razgovor. Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.                                                                                  

                                                      

 

 Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani«

 

 

Related Files

DOSTOPNOST