Ameriško združenje za državljanske pravice je oblikovalo
naslednja načela za dobo velikega podatkovja:
1 . omejitev
visokotehnološkega profiliranja
(nova nadzorovalna orodja in tehnike
zbiranja podatkov, ki lahko prikažejo podrobne podatke o osebi ali skupini oseb,
ustvarjajo povečana tveganja za profiliranje in diskriminacijo. Kadar so
tovrstni mehanizmi uporabljeni, morajo obstajati jasne meje in učinkoviti
revizijski mehanizmi, ki bodo zagotavljali njihovo odgovorno in nepristransko
uporabo);
2 . nepristranskost v
procesih avtomatiziranega odločanja
(informatizirano odločanje na področjih
zaposlovanja,  zdravstva, izobraževanja,
kreditiranja ipd. je treba presojati po učinkih na »prave« (t.j. žive,
obstoječe) ljudi, delovati pa morajo pravično za vse skupine in varovati
interese deprivilegiranih oseb in tistih, ki so bili v preteklosti že deležni
diskriminacije);
3 . varovanje
ustavnih načel
(odredbe za preiskavo in drugi neodvisni nadzorni mehanizmi
nad delom organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj so pomembni, vladne
podatkovne zbirke pa ne smejo biti podlaga za zmanjševanje temeljnih pravih
varovalk, vključno z zasebnostjo in svobodo združevanja);
4 . povečanje nadzora
posameznika nad osebnimi podatki
(posameznik mora imeti pomembno in
fleksibilno kontrolo nad tem, kako korporacije zbirajo njegove podatke, kako
jih uporabljajo in delijo. Nejavne informacije ne smejo biti razkrite oblastnim
organom izven sodnih postopkov);
5 . varovanje
posameznikov pred netočnimi podatki
(vladne in korporacijske podatkovne
zbirke morajo vsakomur (brez izjeme) omogočiti, da ustrezno zagotovi točnost
osebnih podatkov, na podlagi katerih se sprejemajo odločitve o njegovih
pravicah in obveznostih. To zajema razkritje podatkov in pravico do popravka,
če ti podatki niso točni). 
DOSTOPNOST