Ljubljana, 30. 1. 2023

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana razpisuje delovno mesto asistenta/ke z doktoratom.

Za naziv se uporabljajo določbe Pravilnika o znanstveno raziskovalnih nazivih raziskovalcev Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju: Pravilnik).

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati pogoje, ki se zahtevajo za izvolitev v znanstveno raziskovalni naziv asistenta z doktoratom (03) v skladu s 6. členom Pravilnika.

Pogoji:

 • doktorat znanosti družboslovne ali druge ustrezne smeri;
 • vsaj tri (3) leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih na področju raziskovalne, izobraževalne ali podobne dejavnosti;
 • objavljena znanstveno raziskovalna dela ali aktivna udeležba na mednarodnih strokovnih srečanjih;
 • uspešno raziskovalno delo, ki kaže na sposobnost kandidata za samostojno vodenje projektov.

Kompetence oz. znanja:

 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti;
 • sposobnost individualnega in skupinskega dela;
 • odgovornost, artikuliranost, iznajdljivost, samoiniciativnost, ustvarjalnost, natančnost in samostojnost;
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

 

Področje dela bo obsegalo naloge, kot so:

 • načrtovanje, organiziranje, vodenje in izvajanje znanstveno-raziskovalnega ali drugega strokovnega dela na raziskovalnih projektih, ki jih izvaja Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani;
 • sodelovanje pri drugih aktivnostih, povezanih z znanstveno-raziskovalnim ali strokovnim delom;
 • pripravljanje poročil o opravljenem delu;
 • skrb za lastno strokovno in znanstveno izobraževanje z različnimi oblikami študija ter z udeležbo na strokovnih in znanstvenih sestankih doma in v tujini;
 • obveščanje strokovne in splošne javnosti z dosežki svojega znanstvenega in strokovnega dela ter znanstvenega in strokovnega dela inštituta preko objav v znanstvenih in strokovnih revijah ter v javnih komunikacijskih sredstvih;
 • skrb za osebno varnost in zdravje pri delu;
 • opravljanje drugih nalog na lastno pobudo ali po odredbi direktorja.

Več informacij o samem delovanju inštituta in njegovih raziskavah je dostopno na spletni strani instituta: https://inst-krim.si/.

 

Prednost bodo imeli/e kandidati/tke, ki imajo:

 • napredne digitalne spretnosti (SPSS, R, ipd.);
 • izkušnje s kvantitativnimi metodami na področju družboslovja;
 • izkušnje z delom v multidisciplinarnih teamih;
 • delovne izkušnje v raziskovalni ali nevladni organizaciji;
 • poznavanje področja dela.

Priložnosti:

 • delo v multidisciplinarnem okolju:
 • možnost dolgoročnega sodelovanja;
 • možnost usposabljanja v tujini;
 • fleksibilen delovni čas;
 • delo v manjšem kolektivu, ki goji dobre odnose.

Predvidevamo, da bomo z izbranim/no kandidatom/tko sklenili pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom v obsegu štirideset (40) ur tedensko za določen čas za obdobje dveh (2) let in poskusno dobo šestih (6) mesecev, z možnostjo kasnejše sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto mora vsebovati:

 1. življenjepis,
 2. bibliografijo,
 3. pismo o nameri (max. dolžina 2 strani),
 4. eno reprezentativno znanstveno delo za kvaliteto kandidata ali kandidatke (če je delo prosto dostopno na spletu, zadošča spletna povezava),
 5. dokazilo o izobrazbi,
 1. dokazilo o izvolitvi v znanstveno-raziskovalni naziv oz. dokazila, potrebna za izvolitev, navedena med pogoji za objavljeno delovno mesto.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo priporočeno pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava na delovno mesto – Asistent z doktoratom (03)«, na naslov: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana izključno na elektronski naslov: inst.crim@pf.uni-lj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za prijavo na prosto delovno mesto je do 15. 2. 2023.

Izbor kandidatov in kandidatk bo potekal na podlagi pregleda prejetih dokazil, ožji krog kandidatov in kandidatk pa bomo povabili na osebni razgovor. Vsi/e prijavljeni/e bodo o (ne)izboru obveščeni/e predvidoma do 15. 3. 2023.

Vsa dodatna pojasnila in informacije o prostem delovnem mestu lahko kandidati dobijo vsak delovni dan med 11. in 14. uro na telefonu (01) 4203 242 ter pisno na elektronskem naslovu inst.crim@pf.uni-lj.si (Špela Velikonja).

prof. dr. Aleš Završnik

direktor

 

DOSTOPNOST