Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, na podlagi 112. do 119. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16, 79/17) ter Sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o izboru mentorjev v okviru Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – razpis MR + št. 6316-11/2018-45 z dne 29. 3. 2019

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATKO ZA MLADO RAZISKOVALKO  ZA RAZISKOVALNO PODROČJE »KRIMINOLOGIJA IN SOCIALNO DELO« – MENTORICA PROF. DR. RENATA SALECL (uporabljeni izraz kandidatka velja za vse spole)

(1) Kandidatka za mlado raziskovalko (v nadaljevanju kandidatka za MR) mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS)  pred 11. 6. 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali

– ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje družboslovne ali humanistične smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. 6. 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali

– ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. 6. 2004, ali

– ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in

– starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je MR brez finančne podpore že opravil/a eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

(2) Če se kandidatka za MR ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidatka opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. 6. 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

(3) Če je kandidatka za MR izkoristila dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidatke.

(4) Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ne financira kandidatk za MR, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristile, kandidatk, ki so prek agencije že bile financirane v programu mladih raziskovalcev, in kandidatk, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.

(5) Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS financira usposabljanje MR do doktorata znanosti, največ 4 leta, če so vpisani v študijski program tretje stopnje.

(6) Merila za ocenjevanje kandidatk za MR so:

– povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. 6. 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj;

– že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. 6. 2004;

– vpis v študijski program tretje stopnje;

– prejete nagrade oziroma priznanja;

– objavljeni članki;

– sodelovanje pri raziskovalnem delu;

– ocena razgovora s kandidatom.

(7) Izbrana kandidatka za MR se mora posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2019/2020 na izbrani fakulteti podiplomskega študija, ki je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani. Izbrana kandidatka, ki se ne bo vpisala v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bo mogla skleniti pogodbe o usposabljanju MR z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS.

(8) Usposabljanje MR se bo predvidoma začelo 1. 10. 2019.

(9) Z izbrano kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom za določen čas do konca usposabljanja do doktorata, v skladu z roki, določenimi v pogodbi o usposabljanju MR.

(10) Kandidatke naj pošljejo pisne prijave na priloženem predpisanem obrazcu in priložijo:

  • dokazilo o izobrazbi,
  • potrdilo o povprečni študijski oceni vseh izpitov in vaj (brez diplome),
  • potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje,
  • življenjepis z navedbo prejetih nagrad oz. priznanj,
  • bibliografijo objavljenih člankov,
  • opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu,
  • motivacijsko pismo (kaj in zakaj želi kandidatka raziskovati na področju kriminologije in socialnega dela),
  • druge dokumente, ki kažejo na njihovo kvalificiranost za raziskovalno delo (priporočilna pisma ipd.).

Kandidatke za MR morajo za prijavo uporabiti Prijavni obrazec MR 2019.docx (klikni za prenos dokumenta)

Kandidatke za MR naj prijavo in dokazila pošljejo v roku petnajstih dni od datuma objave javnega razpisa (prijava do 10.5.2019)  s priporočeno pošto na naslov: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, z obveznim pripisom na sprednji strani ovojnice: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA MR V LETU 2019«.

Izbrane kandidatke za MR bodo po zaključenem roku za prijavo na javni razpis povabljene na osebni razgovor.

Kandidatke za MR bodo o izboru obveščene v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.

Informacije o javnem razpisu lahko kandidatke dobijo pri Barbari Bizilj, telefon 01/4203-242 ali po elektronski pošti na naslov inst.crim@pf.uni-lj.si. Vprašanja o vsebini in področjih raziskovanja naj naslovijo na mentorico na naslov renata.salecl@pf.uni-lj.si.

Ljubljana, 25. 4. 2019

Direktor   redni  prof. dr. Matjaž Jager

DOSTOPNOST